Cục Công nghệ thông tin trực thuộc Kiểm toán nhà nước chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/6/2024

Thứ tư, 05/06/2024 16:15

Ngày 29/5/2024, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định số 1198/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Cục Công nghệ thông tin.

Quyết định nêu rõ, Cục Công nghệ thông tin là đơn vị trực thuộc KTNN, có chức năng tham mưu, giúp Tổng KTNN quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN; thực hiện chức năng quản trị nội bộ, quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ thông tin của KTNN; cung cấp các dịch vụ về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

Cục Công nghệ thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Tổ chức bộ máy của Cục Công nghệ thông tin gồm: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp; Phòng Ứng dụng và dữ liệu số; Phòng Hạ tầng và an toàn thông tin và Trung tâm Công nghệ số (là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng)

Cục Công nghệ thông tin gồm: Cục trưởng, các Phó Cục trưởng, các Trưởng phòng và tương đương, các Phó trưởng phòng và tương đương, các công chức, viên chức và người lao động.

Theo Quyết định, Cục Công nghệ thông tin có các nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

 • Đề xuất, xây dựng và trình Tổng Kiểm toán nhà nước: Chiến lược, quy hoạch phát triển, kiến trúc tổng thể, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN; Các chính sách, quy định, quy chế về lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định quản lý chất lượng, định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN.
 • Tổ chức triển khai thực hiện các chiến lược, quy hoạch phát triển, kiến trúc tổng thể, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng theo phân cấp của KTNN.
 • Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các chiến lược, đề án, kế hoạch, quy định của nhà nước và của Tổng Kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng tại các đơn vị trực thuộc KTNN.
 • Tham gia xây dựng, thẩm định, góp ý các văn bản, quy trình nghiệp vụ chuyên môn kiểm toán phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của KTNN.
 • Tổ chức thực hiện đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, tổng hợp kết quả và báo cáo Hội đồng đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của KTNN xem xét, xếp loại hàng năm.
 • Về công tác quản lý đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN, Cục Công nghệ thông tin có nhiệm vụ: Đề xuất các hoạt động đầu tư, mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng để phát triển và duy trì hoạt động hệ thống công nghệ thông tin của KTNN; Thẩm định dự án, nhiệm vụ mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN theo phân cấp quản lý; Thẩm định về kỹ thuật, công nghệ đối với dự án, nhiệm vụ mua sắm ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị trực thuộc KTNN; Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá hiệu quả đầu tư đối với dự án, đề án, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN.
 • Ngoài ra, Cục Công nghệ thông tin có nhiệm vụ tổ chức xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hạ tầng công nghệ thông tin của KTNN.
 • Tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng cho hệ thống công nghệ thông tin của KTNN; tổ chức kiểm tra, đánh giá, giám sát an toàn thông tin của KTNN theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức xây dựng, phát triển, triển khai, quản lý, vận hành các nền tảng số; hệ thống danh mục dùng chung; phần mềm ứng dụng, cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành và hoạt động chuyên môn của KTNN.
 • Tổ chức phát triển, quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng dữ liệu số của KTNN; tổ chức quản lý, tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số giữa KTNN với các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành sử dụng, khai thác hệ thống công nghệ thông tin của KTNN.
 • Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm công nghệ mới thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin phục vụ xây dựng, phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN.
 • Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của KTNN thông qua việc tổ chức sự kiện, hội thảo, trao đổi cung cấp thông tin, ấn phẩm và các hoạt động hỗ trợ khác.
 • Đề xuất và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phát triển công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin, an ninh mạng của KTNN.
 • Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ về công nghệ thông tin, an toàn thông tin, an ninh mạng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành theo quy định của pháp luật.
 • Quản lý công chức, viên chức và người lao động của đơn vị theo quy định của Nhà nước và phân cấp của KTNN; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật, văn thư, lưu trữ, tuyên truyền, nghiên cứu khoa học của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của KTNN; định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất báo cáo Tổng KTNN kết quả công tác của đơn vị.
 • Tổ chức thực hiện công tác tài chính, kế toán, quyết toán kinh phí hàng năm; quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị của đơn vị theo quy định.

Cục Công nghệ thông tin trực thuộc KTNN chính thức hoạt động từ tháng ngày 1/6/2024.

GP
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top