Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thêm chức năng, nhiệm vụ mới

Chủ nhật, 27/01/2013 15:02

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 06/2013/QĐ-TTg ngày 24/1/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, thay thế Quyết định 83/2008/QĐ-TTg ngày 25/6/2008.

img
Giao diện hiện tại của CTTĐT Chính phủ

Theo quyết định mới này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ nay được xác định là cơ quan tích hợp thông tin hành chính điện tử và cơ quan thông tin truyền thông đa phương tiện của Chính phủ, thuộc Văn phòng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quản lý trực tiếp.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức hành chính, có con dấu hình Quốc huy. Chức danh người đứng đầu là Tổng Giám đốc.

Chức năng nhiệm vụ phù hợp yêu cầu phát triển mới

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thực hiện 3 chức năng, nhiệm vụ lớn là: Tổ chức, quản lý và công bố các thông tin chính thức của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đầu mối kết nối mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan; tích hợp thông tin các dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ.

Bên cạnh các chức năng, nhiệm vụ trước đây Thủ tướng Chính phủ đã quy định, tại Quyết định mới này, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được giao thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ quan trọng trước đó do một số đơn vị chức năng của Văn phòng Chính phủ thực hiện, nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đó là, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm thông tin phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo, tiếp báo chí, trả lời phỏng vấn báo chí của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; theo dõi, tổng hợp thông tin từ báo chí, trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan kiểm tra, báo cáo về vấn đề báo chí nêu; phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vấn đề báo nêu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cũng là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan quản lý, xuất bản, phát hành Công báo in và Công báo điện tử nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Một nhiệm vụ mới khác của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ là tổ chức, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ hành chính điện tử có liên quan đến hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Thủ tướng tiếp tục giao Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức thực hiện giao lưu, giao ban, đối thoại trực tuyến và các hình thức giao tiếp khác bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương và cơ quan, tổ chức có liên quan với nhân dân.

Thời gian qua, thực hiện nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã tổ chức có hiệu quả các cuộc đối thoại trực tuyến với nhân dân của các thành viên Chính phủ (tính riêng năm 2012 đã có hàng chục cuộc); phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Truyền hình Quân đội nhân dân và Truyền hình Công an nhân dân thực hiện Chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời" tạo thành những kênh thông tin - truyền thông hiệu quả gắn kết Chính phủ với người dân và doanh nghiệp, trong hoạt động chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước.

Giảm đầu mối, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.

Là bộ máy tổ chức tương đương cấp Tổng cục, cơ cấu của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ giảm từ 10 đầu mối xuống còn 6 đầu mối trực thuộc. Bao gồm 3 đơn vị hành chính là Ban Hành chính điện tử và Công báo, Ban Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng; 3 đơn vị sự nghiệp gồm: Báo điện tử Chính phủ, Trung tâm Công nghệ và truyền thông đa phương tiện, Trung tâm Dữ liệu điện tử. Trong đó, Báo điện tử Chính phủ có cơ quan thường trú tại các thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần  Thơ).

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam, bộ máy của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ được tổ chức lại, kiện toàn so với trước đây, nay chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn, tập trung vào các chức năng, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao.

Quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2013.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top