Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên

Thứ ba, 21/12/2021 14:15

Sáng 21/12, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết về Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

DUY-8215-a-1640058795197.jpg

Các đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; và đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. (Ảnh: Minh Duy)

Công tác kiểm tra, giám sát có một vai trò quan trọng trong việc tích cực ngăn chặn, phòng ngừa suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương.

Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Trung ương; thực hiện tốt việc quán triệt các văn bản của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc cũng đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, khắc phục những hạn chế còn tồn tại mà Hội nghị tổng kết năm 2020 đã chỉ ra.

DUY-8203-1640058939004.JPG

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết. (Ảnh: Minh Duy)

Cùng với đó, công tác thi hành kỷ luật trong đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên luôn bảo đảm tính nghiêm túc, đúng quy trình và có hiệu quả. Bên cạnh chủ động kiện toàn đội ngũ cán bộ kiểm tra, bổ sung cán bộ chuyên trách, thì công tác điều chỉnh và bổ sung quy chế làm việc, quy trình kiểm tra, giám sát cũng được đặc biệt quan tâm, thông qua các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tập trung xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra, Chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2021, cũng như nhiều quy chế phối hợp và quy định hoạt động của các đoàn kiểm tra,...

DUY-8192-1640058976296.JPG

Có thể nói, năm 2021, Đảng ủy Khối đã rất nỗ lực trong việc triển khai công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng cán bộ. Tuy nhiên, theo đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần rút kinh nghiệm. Việc xây dựng và tham mưu cho cấp ủy xây dựng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy vẫn còn chậm, chưa kịp tiến độ, công tác báo cáo tại một số tổ chức đảng chưa nghiêm.

Việc tổ chức kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy chưa đạt được kết quả như kế hoạch đề ra, nhiều cuộc kiểm tra còn lúng túng, chưa đúng quy trình, quy định. Tính thiếu chủ động và ngại va chạm vẫn còn trong việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo ở một số cấp ủy còn lúng túng; tình trạng gửi thư tố cáo nhiều nơi còn kéo dài và vượt cấp.

DUY-8229-1640059913556.JPG 
Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối. (Ảnh: Minh Duy)

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, các đoàn kiểm tra, giám sát chưa thể thực hiện được theo đúng tiến độ, dẫn đến tình trạng thời gian kéo dài. Một số tổ chức đảng không thể tiến hành kiểm tra, giám sát trực tiếp do có ca nhiễm Covid-19.

Một số tổ chức đảng bộ trực thuộc còn bị hạn chế hoạt động do bộ máy kiểm tra, giám sát còn chưa đồng bộ và thiếu nhân lực, đội ngũ cán bộ có nhiều thay đổi sau hội nghị nhưng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chưa kịp thời diễn ra.

Cần chú ý, một số cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên chưa nhận thức được đầy đủ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối cần đặc biệt chú trọng hơn nữa với nhiều nội dung. Trong đó, Đảng ủy Khối, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Khối về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là Thông báo kết luận số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; Kết luận 141-KL/TW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; sớm cụ thể hóa, xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022.

DUY-8219-1640059892500.JPG 
Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trình bày ý kiến chỉ đạo tại hội nghị tổng kết. (Ảnh: Minh Duy)

Cần tập trung hơn nữa việc xây dựng hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; cùng với đó là kiểm tra, giám sát chuyên đề trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII; Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05; Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; kiểm tra thực hiện Quy định số 179-QĐ/TW về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Chú trọng hơn nữa tính chủ động phát hiện và tổ chức kiểm tra khi có bất cứ dấu hiệu vi phạm nào đối với tổ chức đảng và đảng viên, và giải quyết kịp thời, dứt điểm theo quy định của Đảng trong các vấn đề đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

DUY-8222-1640059980348.JPG 
Hội nghị tổng kết diễn ra thành công tốt đẹp. (Ảnh: Minh Duy)

 

MINH DUY
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top