Công khai trên mạng chất lượng dịch vụ viễn thông

Thứ ba, 23/04/2013 08:49

Theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông, doanh nghiệp viễn thông phải xây dựng mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” trên website của mình để công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng các dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp.

img

Ảnh minh họa

Cụ thể, doanh nghiệp viễn thông được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông có trách nhiệm tự công bố chất lượng theo tiêu chuẩn tự nguyện áp dụng đối với các dịch vụ viễn thông không thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” trên trang thông tin điện tử (website) của doanh nghiệp viễn thông. Đồng thời, thực hiện việc công bố chất lượng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với dịch vụ viễn thông thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng”, mức chất lượng công bố không được trái với mức quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông, trong hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ trả sau, trong bản thông tin về điều kiện sử dụng dịch vụ viễn thông đối với dịch vụ trả trước phải có điều khoản về chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp viễn thông cung cấp, trong đó ghi rõ: “Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng theo đúng chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp đã công bố”.
 
Công khai thông tin về chất lượng dịch vụ viễn thông

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu doanh nghiệp viễn thông được Bộ cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông xây dựng mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” trên website của doanh nghiệp để công khai thông tin về công tác quản lý chất lượng dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp cung cấp. 

Theo từng thời kỳ, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” phù hợp với chính sách, yêu cầu quản lý và thực tế phát triển của dịch vụ viễn thông.

  
Nội dung thông tin mà doanh nghiệp phải công khai trong mục “Quản lý chất lượng dịch vụ” tối thiểu bao gồm: 1- Các dịch vụ mà doanh nghiệp đang cung cấp; 2- Các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho từng dịch vụ; 3- Bản công bố chất lượng các dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đang cung cấp; 4- Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông mà doanh nghiệp đã gửi Cục Viễn thông; 5- Các bản Kết quả tự kiểm tra định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông và Kết quả tự đo kiểm chỉ tiêu chất lượng cho từng dịch vụ theo quy định; 6- Địa chỉ, số điện thoại tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; 7- Quy trình tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng; 8- Các thông tin hỗ trợ khách hàng.
 
Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông phải thường xuyên tự giám sát chất lượng dịch vụ đối với tất cả các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” mà mình cung cấp; trong trường hợp dịch vụ mà mình cung cấp có sự cố thì doanh nghiệp viễn thông phải thực hiện báo cáo đột xuất theo quy định.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2013.
 
 
Xem toàn bộ văn bản tại đây

 

Thanh Hoài
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top