Công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP

Thứ ba, 27/06/2023 09:52

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPOST)

- Quyết định số 1846/QĐ-BTTTT ngày 09/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2020 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Công văn số 4864/BĐVN-VP ngày 24/11/2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về việc công bố thông tin theo Nghị định số 81/2018/NĐ-CP: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2016-2020) của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016.

- Quyết định số 681/QĐ-BTTTT ngày 29/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Quyết định số 1195/QĐ-BTTTT ngày 8/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

- Báo cáo tài chính năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Công văn số 1914/BĐVN-KHĐT ngày 17/5/2017 về Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2017 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Công văn số 1915/BĐVN-VP ngày 17/5/2017 về Báo cáo tài chính năm 2016 của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Công văn số 1279/BĐVN-VP ngày 7/4/2017 báo cáo công bố thông tin về tiền lương, thưởng và tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới Tổng công ty Bưu điện Việt Nam năm 2016

- Công khai tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2016

- Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2017 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2016 VNPOST

- Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2017 VNPOST

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác của Tổng công ty năm 2018 (Theo phụ lục VI,Nghị định 81/2015/NĐ-CP)

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Tổng công ty năm 2018 (Theo phụ lục số VIII, Nghị định 81/2015/NĐ-CP)

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (Theo phụ lục số VII, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP);

- Báo cáo tài chính năm 2018 (Theo phụ lục số IX, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP);

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp năm 2018 (Theo phụ lục số X, Nghị định số 81/2015/NĐ-CP).

- Phụ lục IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019

- Phụ lục V: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất.

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 (Theo phụ lục số VII, Nghị định 81/2015/NĐ-CP)

-  Báo cáo tài chính năm 2019 (Theo phụ lục số IX, Nghị định 81/2015/NĐ-CP)

- Phụ lục IV: Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

- Phân tích báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021

- Quyết định về việc chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2020 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Báo cáo tài chính tổng hợp cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021

- Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2022

- V/v ký báo cáo đánh giá tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; kế hoạch tài chính năm 2023 - 2025

Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC)

- Quyết định số 85/QĐ-BTTTT ngày 19/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm 2016 - 2020 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Quyết định số 2114/QĐ-BTTTT ngày 21/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Quyết định số 581/QĐ-BTTTT ngày 20/4/2015 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Quyết định 678/QĐ-BTTTT ngày 29/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2016 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Quyết định số 1020/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2014 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Quyết định số 1814/QĐ-BTTTT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xếp loại doanh nghiệp năm 2015 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Báo cáo số 807/BC-VTC ngày 28/8/2015 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện về tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2015.

- Báo cáo tài chính năm 2015 và 6 tháng 2016 của Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện.

- Phục lục X Công văn số 177/VTC-TCKH ngày 31/3/2015 về việc thực hiện công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước của VTC.

- Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất.

- Kế hoạch sản xất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2016.

- Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2016.

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2015.

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2016.

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của công ty mẹ - Tổng công ty truyền thông đa phương tiện năm 2018

- Tình hình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2018

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và 03 năm gần nhất (Phụ lục V)

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội (Năm báo cáo 2018)

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2020

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và ba (03) năm gần nhất

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2021 của Tổng công ty VTC

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

- Quyết định về việc giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

- Báo cáo tài chính riêng Tổng công ty truyền thông đa phương tiện – Công ty TNHH MTV (cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

Quyết định về việc phê duyệt chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác năm 2022

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top