Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu đất đai: Sớm hoàn thành kết nối, chia sẻ

Thứ hai, 26/12/2022 05:42

Thời gian qua, cùng với sự nỗ lực của các địa phương trên cả nước, sự chỉ đạo tập trung của Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông CSDL đất đai với cCSDL quốc gia về dân cư và các điều kiện cần thiết, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công về đất đai.

ket-noi-xong-2-co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-dan-cu-va-dat-dai-trong-thang-6-1b3f1d66a8bb41ccbcc6e2782686eafc.jpg 

27/63 tỉnh, thành phố kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Theo ông Nguyễn Khắc Thế - Trưởng phòng Đo đạc bản đồ và Cơ sở dữ liệu đất đai (Cục Đăng ký đất đai), thời gian qua, với sự nỗ lực của các địa phương trên cả nước, sự chỉ đạo tập trung của Bộ TN&MT và các bộ, ngành liên quan đã và đang nỗ lực thực hiện xây dựng hệ thống thông tin đất đai và CSDL đất đai, đồng thời, triển khai kết nối liên thông CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư và các điều kiện cần thiết, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia các dịch vụ công về đất đai theo yêu cầu của Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Quyết định số 06/QĐ-TTg yêu cầu triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng xác thực, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối với thủ tục hành chính “Đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ)” ở mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trong tháng 5/2022.

Đến nay, tại Trung ương, đã hoàn thành việc xây dụng CSDL đất đai do Trung ương xây dựng bao gồm: Dữ liệu Thống kê, kiểm kê đất đai cấp vùng và cả nước; Dữ liệu Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ quy hoạch 2010 - 2020 cấp vùng và cả nước; Dữ liệu Giá đất (Dữ liệu Giá đất xây dựng theo Khung giá đất giai đoạn 2015 - 2019, giai đoạn 2020 - 2024); Dữ liệu điều tra cơ bản về đất đai đã xây dựng CSDL đánh giá thoái hóa đất, đánh giá chất lượng đất, đánh giá tiềm năng đất cấp vùng và cả nước; Dữ liệu tổng hợp địa chính Trung ương đã thống nhất bàn giao mẫu tổng hợp, phần dữ liệu đang được xây dựng trên cơ sở kết quả do địa phương tổng hợp.

CSDL đất đai ở địa phương do các tỉnh/thành phố đầu tư kinh phí để xây dựng hạ tầng và xây dựng CSDL đất đai. Đến nay, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã và đang triển khai xây dựng CSDL đất đai với hơn 43 triệu thửa đất, trong đó, có 219/705 đơn vị hành chính cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng CSDL địa chính và đưa vào quản lý, vận hành, khai thác và sử dụng, điển hình một số tỉnh đã hoàn thành xây dựng CSDL trên toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh tiến độ xây dựng CSDL đất đai còn chậm.

Theo Thống kê của Bộ, đến nay, đã triển khai kết nối với CSDL dân cư tại 50/63 tỉnh/thành phố (34 tỉnh/thành phố đã kết nối và có dữ liệu; 6 tỉnh/thành phố đã kết nối nhưng chưa có dữ liệu; 10 tỉnh/thành phố đang triển khai), còn lại 13/63 tỉnh/thành phố chưa triển khai kết nối.

Bên cạnh đó, đã triển khai được 36/63 tỉnh/thành phố (trong đó, 6 tỉnh/thành phố thực hiện trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT; 25 tỉnh/thành phố triển khai theo phương án tích hợp giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ TN&MT với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; 5 tỉnh/thành phố triển khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh), còn lại 27/63 tỉnh/thành phố chưa triển khai kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Bộ đang tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ tái cấu trúc quy trình, kết nối, tích hợp với CSDL quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ công thiết yếu của cá nhân, tổ chức về đăng ký biến động quyền sử dụng đất theo Quyết định số 422/QĐ-BTNMT ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2022 và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL đất đai

Cũng theo ông Thế, để đẩy mạnh việc thực hiện Đề án 06, thời gian tới, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục đôn đốc các địa phương chưa triển khai dịch vụ công trực tuyến; các địa phương chưa triển khai kết nối, chia sẻ giữa CSDL đất đai với CSDL quốc gia về dân cư; các địa phương chưa hoàn thành xây dựng CSDL đất đai, đặc biệt đối với các tỉnh tiến độ xây dựng CSDL đất đai còn chậm.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, các địa phương hoàn thành kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa CSDL quốc gia về dân cư với CSDL đất đai tại các địa phương trên toàn quốc; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai, hoàn thành kết nối, liên thông, cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo Quyết định số 422/QĐ-TTg trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ, cấp tỉnh…

UBND các tỉnh cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng CSDL đất đai và hệ thống thông tin quốc gia về đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ, đa mục tiêu và kết nối liên thông gắn với chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp…

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top