Chương trình chuyển đổi số quốc gia đặt mục tiêu "kép"

Thứ năm, 04/06/2020 14:03

Ngày 3-6, Th ủ t ướ ng Ch í nh ph ủ Nguy ễ n Xu â n Ph ú c k ý ban h à nh Quy ế t đị nh s ố 749/Q Đ -TTg ph ê duy ệ t "Ch ươ ng tr ì nh chuy ể n đổ i s ố qu ố c gia đế n n ă m 2025, đị nh h ướ ng đế n n ă m 2030".

20200604-Nam-9.jpg
Giải pháp e-Cabinet (Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ) được coi là một trong những hành động khởi đầu xây dựng Chính phủ số. Nguồn ảnh: Viettel 
 
Quyết định nêu rõ Chương trình chuyn đổi s quc gia nhm mc tiêu "kép" là va phát trin Chính ph s, kinh tế s, xã hi s, va hình thành các doanh nghip công ngh s Vit Nam có năng lc đi ra toàn cu, vi mt s ch s cơ bn.
 
Đến năm 2025, Chương trình chuyn đổi s quc gia tp trung ba ni dung: Phát trin Chính ph s, nâng cao hiu qu, hiu lc hot động; phát trin kinh tế s, nâng cao năng lc cnh tranh ca nn kinh tế; phát trin h tng s, thu hp khong cách s. Trong đó, có các ch tiêu c th:
 
80% dch v công trc tuyến mc độ 4 được cung cp trên nhiu phương tin truy cp khác nhau gm c thiết b di động. 90% h sơ công vic ti cp b, tnh, 80% h sơ công vic ti cp huyn và 60% h sơ công vic ti cp xãđược x lý trên môi trường mng. 100% chếđộ báo cáo, ch tiêu tng hp báo cáo định k và báo cáo thng kê v kinh tế - xã hi phc v s chđạo, điu hành ca Chính ph, Th tướng Chính phđược kết ni, tích hp, chia s d liu s trên h thng thông tin báo cáo Chính ph. 100% cơ s d liu quc gia to nn tng phát trin Chính phđin t. Vit Nam thuc nhóm 70 nước dn đầu v Chính phđin t (EGDI).
 
Kinh tế s chiếm 20% GDP; t trng kinh tế s trong tng ngành, lĩnh vc đạt ti thiu 10%; năng sut lao động hng năm tăng ti thiu 7%. Vit Nam thuc nhóm 50 nước dn đầu v ch s cnh tranh, thuc nhóm 35 nước dn đầu vđổi mi sáng to (GII).
 
H tng mng băng rng cáp quang ph trên 80% h gia đình, 100% xã; ph cp dch v mng di động 4G/5G vàđin thoi di động thông minh; t l dân s có tài khon thanh toán đin t trên 50%; Vit Nam thuc nhóm 40 nước dn đầu v an toàn, an ninh mng.
 
"Chương trình chuyn đổi s quc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" cũng đề ra 6 nhim v, gii pháp to nn móng chuyn đổi s, gm: Chuyn đổi nhn thc, kiến to th chế; phát trin h tng s; phát trin nn tng s; to lp nim tin, bo đảm an toàn, an ninh mng; hp tác quc tế, nghiên cu, phát trin vàđổi mi sáng to trong môi trường s.
 
Trong đó, Chương trình nhn mnh đến chuyn đổi nhn thc v s mnh, s cn thiết, tính cp bách ca chuyn đổi s trong xã hi, lan truyn tđim ti din, t mt nhóm t chc, cá nhân tiên phong ti cng đồng, bng nhng câu chuyn thành công đin hình, có tính thuyết phc cao; người đứng đầu chu trách nhim trc tiếp v chuyn đổi s trong cơ quan, t chc, lĩnh vc, địa bàn mình ph trách.
 
Chương trình cũng dành 3 chương (V, VI, VII) để nêu rõ nhim v, gii pháp phát trin Chính ph s, kinh tế s và xã hi s. C th, v phát trin Chính ph s (gm 9 nhim v, gii pháp) nêu rõ, chuyn đổi s trong hot động ca các cơ quan nhà nước, phát trin Chính phđin t, hướng đến Chính ph s, trong đó tp trung phát trin h tng s phc v các cơ quan nhà nước mt cách tp trung, thông sut.
 
Đáng chúý, v phát trin kinh tế s (gm 5 nhim v, gii pháp), chương trình nhn mnh vic thúc đẩy phát trin kinh tế s vi trng tâm là phát trin 4 loi hình doanh nghip công ngh s (các tp đoàn thương mi, dch v ln chuyn hướng sang lĩnh vc công ngh s, đầu tư nghiên cu công ngh lõi; các doanh nghip công ngh thông tin đã có thương hiu; các doanh nghip khi nghip ng dng công ngh s; các doanh nghip khi nghip đổi mi, sáng to v công ngh s). Chuyn dch t lp ráp, gia công v công ngh thông tin sang làm sn phm công ngh s, công nghip 4.0. Phát trin ni dung s, công nghip sáng to, kinh tế nn tng, kinh tế chia s, thương mi đin t và sn xut thông minh. Thúc đẩy chuyn đổi s trong các doanh nghip để nâng cao năng lc cnh tranh ca doanh nghip và c nn kinh tế.
 
V xã hi s (gm 7 nhim v, gii pháp) nhn mnh thúc đẩy chuyn đổi s xã hi, tp trung vào chuyn đổi k năng, cung cp các khóa hc đại trà trc tuyến m, hp tác vi các t chc, doanh nghip ln trên thế gii đểđào to, tp hun, nâng cao kiến thc, k năng v công ngh s và chuyn đổi s, hình thành văn hóa s. Chun b ngun nhân lc cho chuyn đổi sđể phát trin xã hi s, không ai b b li phía sau.
 
8 lĩnh vc được ưu tiên chuyn đổi s trước gm: Y tế, giáo dc, tài chính-ngân hàng, nông nghip, giao thông vn ti và logistics, năng lượng, tài nguyên và môi trường, sn xut công nghip.
 
Thanh Hà (HNM)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top