Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh làm Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh

Thứ sáu, 31/12/2021 14:00

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh (trên cơ sở kiện toàn từ Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh) gồm ban lãnh đạo 5 người và 16 thành viên.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu làm Phó Trưởng ban Thường trực.

3 Phó Trưởng ban gồm các ông: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Đặng Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Đậu Tùng Lâm - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh còn có 16 thành viên là giám đốc các sở, ngành và đại diện lãnh đạo một số đơn vị.

20211231-pg1.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải làm Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh có nhiệm vụ đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý thúc đẩy xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Cho ý kiến về các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ấn nút ra mắt Hệ thống điều hành và giám sát thông minh (ngày 7/9/2021).

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, cơ sở thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp liên quan có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; điều phối chung việc triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; theo dõi, điều phối thực hiện các nội dung liên quan của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư trên địa bàn tỉnh.

Giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chiến lược, chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh; đôn đốc việc triển khai nghị quyết, chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh hằng năm trên địa bàn tỉnh.

Đảm nhiệm chức năng Ban chỉ đạo ứng cứu khẩn cấp sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

20211231-pg2.jpg

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị ấn nút ra mắt Hệ thống điều hành và giám sát thông minh (ngày 7/9/2021).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành (29/12/2021) và thay thế các quyết định của UBND tỉnh: số 3480/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hà Tĩnh; số 3421/QĐ- UBND ngày 18/10/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 3480/QĐ-UBND ngày 19/11/2018; số 1842/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh cho Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

Căn cứ quyết định này, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của địa phương, do Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã làm trưởng ban./.

theo baohatinh.vn
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top