Chính xác, đáp ứng yêu cầu Cuộc Tổng điều tra kinh tế, điều tra cơ sở hành chính ở Hà Tĩnh

Thứ ba, 09/03/2021 14:41

Chỉ thị về việc thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng ký ban hành.

 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 được thực hiện với các mục tiêu:

(i) đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu;

(ii) tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu Tổng sản phẩm trong nước (GDP), Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP);

(iii) cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội của các Bộ, ngành và địa phương.

 

Theo đó, để thực hiện thành công cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung, nghiêm túc thực hiện các nội dung.

Cục Thống kê tỉnh căn cứ nội dung, kế hoạch và các hướng dẫn, quy định của Ban Chỉ đạo Trung ương, chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh kịp thời chỉ đạo thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh thành công, chất lượng, đảm bảo đạt mục tiêu, tiến độ và yêu cầu đề ra;

Chịu trách nhiệm toàn diện về hướng dẫn nghiệp vụ, tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, thường xuyên kiểm tra, giám sát thu thập thông tin, nghiệm thu và tổng hợp nhanh kết quả điều tra, quản lý kinh phí minh bạch, công khai, hiệu quả, báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo Trung ương theo quy định.

20210309-l25.jpg

Cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển

về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế, hành chính, kết quả sản xuất kinh doanh

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai, đôn đốc thực hiện điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn tỉnh theo đúng phương án quy định và hướng dẫn của Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương.

Các sở, ngành, đơn vị: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Hà Tĩnh theo chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, đơn vị mình, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành quản lý từ tỉnh đến cơ sở, cung cấp thông tin liên quan phục vụ cuộc Tổng điều tra; đánh giá chính xác, đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu, thông tin yêu cầu của cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính.

Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, kế hoạch, nội dung; trách nhiệm của các cấp, các ngành; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong cuộc Tổng điều tra.

20210309-l27.jpg

Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể cần tích cực tham gia, ủng hộ,

cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời phục vụ cuộc tổng điều tra lần này.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm về công tác Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các khâu công việc của cuộc Tổng điều tra, từ công tác chuẩn bị, tuyên truyền, tập huấn đến thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu dữ liệu điều tra, quản lý kinh phí, báo cáo kết quả Tổng điều tra về Ban Chỉ đạo tỉnh theo quy định;

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Tổng điều tra trên địa bàn; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đúng quy trình, quy định;

Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện Tổng điều tra kinh tế, Điều tra cơ sở hành chính và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra; nghiêm túc lựa chọn lực lượng tham gia theo hướng dẫn của ngành thống kê; huy động cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện phù hợp để tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện toàn diện các nội dung Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính trên địa bàn.

20210309-l26.jpg

UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện cuộc tổng điều tra và chịu trách nhiệm về kết quả điều tra. Ảnh tư liệu.

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng và quần chúng nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh tích cực tham gia, ủng hộ, cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời và phối hợp với Ban chỉ đạo Tổng điều tra các cấp hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Đề nghị các cơ quan Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, giám sát, tuyên truyền và tích cực phối hợp thực hiện nhiệm vụ Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

 

https://baohatinh.vn/
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top