Chỉ cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh theo đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đề nghị cấp phép

Thứ năm, 23/08/2012 08:28

Đó là một điểm được quy định tại Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Quy chế này gồm có 6 Chương, 25 Điều.

img

Theo Quy chế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Lào Cai chỉ được xuất bản tài liệu không kinh doanh sau khi đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản, đồng thời chỉ đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu theo đúng với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị đã được cấp phép hoạt động. Tài liệu không kinh doanh được cấp phép gồm: tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị; Tài liệu hướng dẫn học tập và thi hành chủ trương đường lối, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường; Kỷ yếu hội thảo, hội nghị, kỷ yếu ngành nghề của các cơ quan, tổ chức Việt Nam đóng tại địa phương.

Quy chế cũng nêu rõ, đối với tài liệu không kinh doanh xuất bản dưới hình thức là sách, bắt buộc phải ghi những thông tin như tên tài liệu, cơ quan được phép xuất bản, họ tên người chịu trách nhiệm xuất bản, số giấy phép xuất bản… trên bìa 1 và trang cuối của tài liệu. Tại bìa 4 phải ghi là Sách không bán. Đối với tài liệu không kinh doanh xuất bản dưới hình thức là băng, đĩa, tranh, ảnh, áp phích, tờ rơi, tờ gấp, bắt buộc phải ghi các thông tin như: tên, địa chỉ cơ quan, đơn vị, tổ chức xuất bản; họ, tên, chức vụ người chịu trách nhiệm xuất bản; họ, tên người biên tập; nơi in, khuôn khổ, số lượng in; số giấy phép xuất bản, thời gian nộp lưu chiểu.

Bên cạnh đó, Quy chế còn quy định rất rõ về các hành vi bị nghiêm cấm; nội dung quảng cáo; sử dụng tranh ảnh, tác phẩm sưu tầm trong tài liệu không kinh doanh; điều kiện, thủ tục cấp giấy phép, hiệu lực của giấy phép; Quy định về in, nộp lưu chiểu và phát hành tài liệu không kinh doanh… Theo đó, đơn vị xuất bản tài liệu không kinh doanh phải nộp lưu chiểu cho Cục Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông 10 ngày trước khi phát hành.

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản, phát hành tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Quy chế được áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức kinh tế, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân có liên quan đến hoạt động xuất bàn, phát hành tại liệu không kinh doanh.

Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành từ ngày 09/8/2012 và bãi bỏ Điều 5, Điều 6, Điều 7 – Chương II Quy chế quản lý hoạt động xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh Lào Cai ban hành kèm theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 05/10/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai./.

Nguyễn Ánh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top