Các văn bản liên quan

Chủ nhật, 15/04/2012 11:47

I. Văn bản của Thủ tướng Chính phủ: 

STT
Số ký hiệu văn bản
Loại văn bản
Ngày ban hành văn bản
Trích yếu nội dung
Ghi chú
1
Quyết định
08/11/2004
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
 
 
2
Quyết định
07/4/2006
Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
 
 
`3
Quyết định
03/12/2007
Về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
 
 
4
Quyết định
21/9/2011
Phê duyệt Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015
 
5
Công văn
22/9/2011
Về việc xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chương trình viễn thông công ích
 
 
 
 
6 133/2007/QĐ-TTg Quyết định 17/08/2007 Về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích  
7 256/2006/QĐ-TTg Quyết định 09/11/2006 Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
 
 
8 11/2014/QĐ-TTg Quyết định 27/01/2014 Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam  
           
II. Văn bản của Bộ TT&TT:
 

STT
Số ký hiệu văn bản
Loại văn bản
Ngày ban hành văn bản
Trích yếu nội dung
Ghi chú
1
Thông tư
06/11/2006
Hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
Văn bản hướng dẫn thực hiện Chương trình
2
Quyết định
02/11/2006
Công bố danh mục dịch vụ viễn thông công ích
Văn bản công bố danh mục dịch vụ viễn thông công ích
3.1
Quyết định
19/9/2006
Về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 1)
Văn bản công bố vùng được cung cấp dịch vụ VTCI (07 văn bản):
3.2
Quyết định
14/5/2007
Về việc công bố vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 2)
 
 
3.3
Quyết định
02/4/2008
Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 3).
 
3.4
Thông tư
16/5/2009
Quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 4)
 
3.5
Thông tư
22/6/2009
Quy định bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 5)
 
 
3.6
Thông tư
11/8/2010
Bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (đợt 6)
 
3.7
Thông tư
30/3/2009
Quy định nguyên tắc xác định lại vùng được cung ứng dịch vụ viễn thông công ích khi có sự thay đổi, điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính
 
 
4.1
Quyết định
15/6/2007
Về việc ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
 
Các văn bản quy định mức hỗ trợ tài chính thực hiện Chương trình (05 văn bản):
4.2
Quyết định
02/7/2008
Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010
 
4.3
Thông tư
20/7/2009
Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
 
 
4.4
Thông tư
14/12/2009
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2009/TT-BTTTT ngày 20/7/2009
 
 
4.5
Công văn
22/9/2011
Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình 9 tháng đầu năm 2011
 
5.1
Quyết định
20/7/2007
Quyết định số 21/2007/QĐ-BBCVT ngày 20/7/2007 của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc ban hành Quy định về hệ thống biểu mẫu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
 
Các văn bản hướng dẫn nghiệm thu, thanh toán, quyết toán Chương trình (03 văn bản):
5.2
Quyết định
18/11/2008
Ban hành quy định về việc nghiệm thu nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích và thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010
 
5.3
Thông tư
14/12/2009
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2008/QĐ-BTTTT ngày 18/11/2008
 
6.1
Công văn
14/12/2007
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ính năm 2008
 
Các văn bản hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (02 văn bản):
 
6.2
Công văn
20/10/2008
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công cính năm 2009-2010
 
 
7.1
Quyết định
26/6/2008
Về việc phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008
Các văn bản phê duyệt kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (05 văn bản):
 
7.2
Quyết định
23/9/2008
Về việc điều chỉnh kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008
 
 
7.3
Quyết định
30/6/2009
Về việc phê duyệt kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009-2010
 
 
7.4
Quyết định
24/7/2009
Về việc bổ sung kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009-2010
 
7.5
Quyết định
28/10/2010
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009 và 2010
 
8.1
Quyết định
11/11/2008
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008
Các văn bản phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình (02 văn bản):
 
8.2
Quyết định
29/6/2010
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí hỗ trợ cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009-2010
 
 
9.1
Quyết định
31/12/2008
Về việc phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ DVVTCIVN (đợt 1)
 
Các văn bản phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Chương trình (03 văn bản):
 
9.2
Quyết định
30/6/2010
Về việc phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ DVVTCIVN (đợt 2)
 
 
9.3
Quyết định
03/12/2010
Về việc Phê duyệt kế hoạch cho vay ưu đãi của Quỹ DVVTCIVN (đợt 3)
 
 
10.1
Quyết định
16/9/2008
Về việc phê duyệt các nội dung của văn bản hợp đồng (mẫu) đặt hàng
Các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch của Chương trình (07 văn bản):
 
10.2
Công văn
23/4/2009
Về nghiệm thu sản lượng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008
 
10.3
Công văn
20/7/2009
Hướng dẫn và trình dự toán kinh phí thực hiện kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009, 2010
 
10.4
Công văn
20/7/2009
Về việc tăng cường quản lý thực hiện chính sách cung cấp dịch vụ viễn thông công ích
 
 
10.5
Công văn
20/7/2009
Về việc triển khai kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009, 2010
 
 
10.6
Công văn
26/10/2009
Về việc triển khai hai hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích các năm 2009,2010
 
 
10.7
Công văn
15/02/2011
Về việc điều chỉnh kế hoạch và hợp đồng đặt hàng cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2009-2010
 
 
11.1
Thông tư liên tịch
04/3/2008
Hướng dẫn việc thiết lập, duy trì các điểm truy nhập dịch vụ viễn thông công ích tại các đơn vị quốc phòng phục vụ nhân dân khu vực biên giới
 
 Các văn bản hướng dẫn khác (02 văn bản):
11.2
Thông tư
11/3/2009
Ban hành chế độ báo cáo nghiệp vụ đối với hoạt động cung ứng dịch vụ viễn thông công ích
 
 
12 14/2008/TT-BTTTT Thông tư 31/12/2008
Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận  sản lượng dịch vụ viễn thông công ích  tại các địa phương
 

 

 

13 13/2010/TT-BTTTT Thông tư 20/05/2010 Quy định áp dụng mức hỗ trợ máy thu phát sóng vô tuyến HF cho tàu cá và định mức hỗ trợ duy trì thông tin viễn thông dự báo thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2010  
14 1511/QĐ-BTTTT Quyết định 13/10/2008 V/v Đính chính Phụ lục Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT  
15 914/BBCVT-KHTC Công văn 07/05/2007 Về việc không thu thuế VAT đối với dịch vụ viễn thông phổ cập  
 
III. Văn bản của Bộ Tài chính:
 

STT
Số ký hiệu văn bản
Loại văn bản
Ngày ban hành văn bản
Trích yếu nội dung
Ghi chú
1
Thông tư
08/12/2005
Hướng dẫn chế độ hạch toán, thu nộp các khoản đóng góp cho Quỹ DVVTCIVN
 
 
2
Thông tư
18/7/2006
Hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý tài chính của Quỹ DVVTCIVN
 
 
3
Quyết định
21/8/2007
Về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho Quỹ DVVTCIVN
 
 
4
Thông tư
07/4/2008
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2005/TT-BTC ngày 08/12/2005 của BTC
 
5
Thông tư
04/11/2010
Sửa đổi, bổ sung chế độ hạch toán Quỹ DVVTCIVN ban hành kèm theo Quyết định số 74/2007/QĐ-BTC ngày 21/8/2007 của BTC
 
 
 IV. Văn bản của Quỹ dịch vụ viễn thông công ích:
 
STT
Số ký hiệu văn bản
Loại văn bản
Ngày ban hành văn bản
Trích yếu nội dung
Ghi chú
1
53/QĐ-VTF
Quyết định
20/06/2008
Quyết định ban hành quy chế quản trị và vận hành trang thông tin điện tử trên internet của Quỹ Dịch Vụ viễn thông công ích Việt Nam
 
 
2
86/QĐ-VTF
Quyết định
15/09/2007
Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng mạng máy tính nội bộ của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam 
 
3
02/QÐ/VTF-HĐQL
Quyết định
06/06/2008
Quyết định ban hành quy định cho vay ưu đãi của Quỹ dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam
 
 
 
 
 
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top