Bưu điện Việt Nam tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ hai, 05/09/2016 15:49

Ngày 1/9/2016, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II; quán triệt chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết.

201695-M4.jpg
Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn truyền đạt những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí thành viên trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty cùng các cán bộ, đảng viên đang làm việc tại khu vực Hà Nội của các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.
 
Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phổ biến, quán triệt các nội dung quan trọng trong nội dung Văn kiện Đại hội XII của Đảng như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI tại Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II.
 
Hội nghị cũng tổ chức quán triệt Chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ I.
 
Kết thúc Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đề nghị các cấp ủy trực thuộc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương một số nội dung công việc, cụ thể như: Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt các nội dung tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ II đến cán bộ, đảng viên chưa tham dự Hội nghị. Căn cứ nghị quyết đại hội đảng bộ của đơn vị, Nghị quyết và chương trình hành động của Đảng ủy Tổng công ty, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của tập thể cấp ủy các cấp; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phù hợp với điều kiện hoạt động của đơn vị, với chức trách nhiệm vụ được giao, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top