Bưu điện TP Hải Phòng tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

Thứ tư, 07/09/2016 09:00

Ngày 27/8/2016, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Bưu điện TP Hải Phòng đã yêu cầu các chi bộ trực thuộc kết hợp chặt chẽ việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết Đại hội với xây dựng, thảo luận, đề ra chương trình hành động thực hiện nghị quyết ở đơn vị mình một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, toàn thể đảng viên cần nêu cao vai trò trách nhiệm của mình, chấp hành nghiêm chỉnh yêu cầu về học tập, nghiên cứu nghị quyết.
 
Để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị quyết XII của Đảng, Nghị quyết XV Đảng bộ thành phố, Đảng ủy Bưu điện TP Hải Phòng đã xây dựng chương trình hành động yêu cầu các cấp ủy Đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp: tập trung phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương. Các cấp ủy Đảng thường xuyên giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống của ngành trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Tổ chức quán triệt đầy đủ các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong toàn Đảng bộ Bưu điện thành phố, chú trọng bồi dưỡng phát triển đội ngũ đảng viên, xây dựng các chi, đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh; lãnh đạo tốt hoạt động tổ chức Đoàn thể quần chúng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đảng ủy Bưu điện thành phố giao cho Văn phòng đảng ủy thường xuyên theo dõi, kiểm tra và định kỳ báo cáo Ban thường vụ kết quả thực hiện./.
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top