Bộ TT&TT triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thứ tư, 01/04/2020 14:43

Ngày 31/3/2020, Bộ TT&TT đã ban hành văn bản số 1112/BTTTT-VP gửi các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong đó có yêu cầu các cơ quan, đơn vị bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Trên cơ sở đó, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau:
 
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lên phương án, kế hoạch làm việc tại nhà của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Phương án, kế hoạch phải đảm bảo các công việc diễn ra bình thường, không bị gián đoạn; đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu công việc.
 
- Chỉ sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ quan trong trường hợp thực sự cần thiết như: trực cơ quan, trực kỹ thuật để vận hành hệ thống, mạng lưới, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết, cấp bách theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ.
 
- Cử ít nhất 01 Lãnh đạo trực tại cơ quan, đơn vị để xử lý, điều hành công việc được giao.
 
2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xây dựng phương án và triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu công việc và đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi làm việc tại cơ quan, đơn vị phải chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Covid -19 và Bộ Y tế.
 
3. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm, ý thức chủ động giữ gìn sức khoẻ cho bản thân, gia đình, sức khoẻ chung của cộng đồng, xã hội; tuân thủ, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn, yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Covid -19 và Bộ Y tế.
 
Các cơ quan, đơn vị gửi phương án, kế hoạch làm việc tại nhà, danh sách cán bộ trực gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông trước 8h00 hằng ngày (qua Văn phòng Bộ) và gửi về email: tonghop@mic.gov.vn.
 
Thông báo này thực hiện kể từ ngày 01/4/2020. Căn cứ tình hình thực tế và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có thông báo tiếp theo./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top