Bộ TT&TT tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng

Thứ ba, 02/02/2016 16:31

Ngày 2/2/2016, tại Hà Nội, Bộ TT&TT tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng. Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng tham dự và chủ trì Hội nghị.

img

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Hội nghị

Luật Phòng, chống tham nhũng đã được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 tại Kỳ họp thứ 8 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/6/2006 và được sửa đổi bổ sung tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XII ngày 4/8/2007, cũng như tại Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII ngày 23/11/2012 đã khẳng định quyết tâm ngăn chặn tệ nạn tham nhũng nhằm duy trì sự ổn định, trật tự xã hội, góp phần phát triển trong thời kỳ hội nhập sâu rộng vào khu vực thế giới theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trong những năm vừa qua, Đảng và Nhà nước ta xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong phòng ngừa và kiên quyết trong đấu tranh, phát hiện xử lý.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Ban Cán sự Đảng và Lãnh đạo Bộ TT&TT đã thống nhất đưa công tác phòng, chống tham nhũng thành nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong hoạt động cấp ủy các cấp; Lãnh đạo Bộ, các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT. Bộ TT&TT đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng như: Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Chương trình hành động của Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; triển khai Luật phòng, chống tham nhũng và Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tham nhũng đã được duy trì thường xuyên, gắn với hưởng ứng phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” dưới nhiều hình thức phong phú.

“Qua 10 năm triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng, Bộ TT&TT là một trong những Bộ, ngành đã thực hiện tốt công tác phòng ngừa tham nhũng”, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh.
 
img
 
Toàn cảnh Hội nghị
 
Theo báo cáo của Thanh tra Bộ TT&TT, hàng năm, căn cứ chương trình tổng thể, chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Bộ TT&TT đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải cách hành chính; kế hoạch rà soát thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ nhằm nâng cao chất lượng và đơn giản hóa thủ tục hành chính; nhiều thủ tục hành chính công trong lĩnh vực TT&TT đã thực hiện cấp phép qua mạng, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, người dân và góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Bộ TT&TT cũng đã thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật; Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức; Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn về tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện quyền tự chủ về tài chính, biên chế và giao khoán kinh phí hoạt động cho đơn vị có đủ điều kiện; thực hiện trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách; Thực hiện các quy định về minh bạch về tài sản, thu nhập; Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; Đảm bảo công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ TT&TT đã thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Thanh tra Chính phủ trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, đối với việc triển khai Luật Phòng, chống tham nhũng từ năm 2005 – 2015 tại Bộ, giai đoạn từ 2010 – 2015 đã có những bước tiến so với giai đoạn tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng (năm 2011). Công tác phòng, chống tham nhũng tại các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ cũng đạt nhiều kết quả thiết thực, giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, củng cố niềm tin của người lao động đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Trong thời gian tới, với mục tiêu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác phòng, chống tham nhũng, Bộ TT&TT có 8 kiến nghị, trong đó tập trung vào việc tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục về phòng, chống tham nhũng, rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực TT&TT, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực…

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị Cục Tần số vô tuyến điện, Cục Báo chí, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Pháp chế đã có tham luận về công tác phòng, chống tham nhũng./.

 
Vũ Nhung
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top