Bộ TT&TT tổ chức báo cáo kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng

Thứ hai, 24/01/2011 21:44

Sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng thành công tốt đẹp, chiều ngày 24/1, Bộ TT&TT đã tổ chức báo cáo kết quả thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng . Bộ trưởng Lê Doãn Hợp, Thứ trưởng Trần Đức Lai cùng toàn thể cán bộ viên chức các đơn vị thuộc Bộ đã tham dự.

img

Thứ trưởng Trần Đức Lai đã phổ biến kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng bao gồm nội dung, diễn biến của đại hội; những điểm nổi bật trong kết quả của đại hội. Thứ trưởng vui mừng khẳng định sau 9 ngày làm việc sôi nổi, nghiêm túc, đầy trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp với việc thông qua với sự nhất trí cao của các đại biểu dự Đại hội về các văn kiện của Đại hội; đồng thời bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 200 ủy viên, 175 ủy viên chính thức và 25 ủy viên dự khuyết. Đại hội XI của Đảng đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng tiến độ, đúng quy chế và đạt được kết quả tốt đẹp.

img

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Cộng sản Việt Nam là một Đại hội có ý nghĩa lịch sử rất trọng đại vì Đại hội lần này tiến hành tổng kết 25 năm đổi mới, 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội phát triển đất nước, trên cơ sở đó xây dựng và thông qua Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2010-2020 và đặc biệt là đánh giá lại nhiệm kỳ công tác vừa qua và đề ra phương hướng cho nhiệm kỳ mới.

Đại hội đã thảo luận và thông qua 6 Văn kiện: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020, phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2011-2015; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi) và thông qua Nghị quyết của Đảng. Các văn kiện được thông qua tại Đại hội là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 20 năm thực hiện Cương lĩnh, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2001 - 2010) và 5 năm thực hiện phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội (2006 - 2010).

Đại hội lần này ngoài những nhiệm vụ thông thường của một kỳ đại hội còn có thêm hai nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là thảo luận, thông qua Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011 – 2020 và thảo luận, thông qua Cương lĩnh (bổ sung, phát triển 2011), là hai văn kiện có tính định hướng lâu dài. Đại hội đã bàn về vấn đề phát triển nhanh và bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, gắn với phát triển văn hóa, bảo vệ môi trường; đồng thời phát triển bền vững là phát triển hài hòa giữa các vùng miền, nhất là vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

img

Bên cạnh những nội dung chính nêu trên, Thứ trưởng còn phổ biến cụ thể những nội dung liên quan đến Cương lĩnh, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nội dung sửa đổi điều lệ Đảng; các số liệu bầu cử…

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng phát biểu quán triệt một  số nội dung liên quan đến Đại hội. Bộ trưởng đã thẳng thắn trao đổi về tâm tư, trách nhiệm của Bộ trưởng trước và sau Đại hội; thể hiện quyết tâm tiếp tục làm hết sức mình để triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, chuẩn bị cho giai đoạn phát triển sau được liên tục, tạo thuận lợi lớn nhất cho người kế nhiệm. Dịp giáp Tết cổ truyền, Bộ trưởng cũng nhắc nhở các cán bộ, công chức cần triển khai ngay những nội dung liên quan như kiểm điểm, nhận xét cán bộ; chuẩn bị Tết chu đáo cho cán bộ đang công tác và nghỉ hưu; chăm lo công tác tuyên truyền vui Tết đón Xuân; phân công trực Tết đảm bảo an toàn thông tin liên lạc…

Bộ trưởng cũng nhắc nhở các cán bộ công chức sau Tết cần nhanh chóng tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2011 bao gồm Đề án sớm đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về CNTT, Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; triển khai chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước; kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy; hoàn thiện thể chế; giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm; tích cực đẩy mạnh hợp tác quốc tế; làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội; đoàn kết, hợp lực đưa ngành tiếp tục phát triển…

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top