Bộ TT&TT phát động Phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020

Thứ sáu, 24/07/2015 13:29

Như tin đã đưa, sáng nay (24/7/2015), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ TT&TT đã long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Tại Đại hội, thay mặt Lãnh đạo Bộ và Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TT&TT, Thứ trưởng Lê Nam Thắng - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ TT&TT đã phát động Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020.

img

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Lê Nam Thắng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ TT&TT đã phát động Phong trào thi yêu nước giai đoạn 2016 - 2020

Phát huy thành quả của Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011-2015, bám sát định hướng phát triển của ngành TT&TT đến năm 2020, thực hiện các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; để tiếp tục động viên mọi nguồn lực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược của Ngành giai đoạn 2016-2020 mà trước mắt là hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 cũng như giai đoạn 2011-2015, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua “Toàn ngành TT&TT thi đua học tập gương điển hình tiên tiến, đoàn kết, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2016-2020, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp Ủy, tổ chức Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua. Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Đảng, chuyên môn và các đoàn thể quần chúng trong việc phát động, tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho phong trào thi đua phát triển sâu rộng, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo cho hoạt động thi đua, khen thưởng thực sự là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2015 và giai đoạn 2016-2020.

2. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Nội dung các phong trào thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của Ngành, của từng đơn vị cơ sở. Tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí và Xuất bản. Hàng năm, cùng với việc tổ chức phát động các phong trào thi đua chung, cần quan tâm phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề với nội dung và hình thức phong phú, phù hợp thực tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Các phong trào thi đua cần tập trung vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Ngành là:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác nghiên cứu, xây dựng hệ thống pháp luật, các cơ chế chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tạo lập hành lang pháp lý đầy đủ, đồng bộ cho sự phát triển Bưu chính, Viễn thông, CNTT, Báo chí và Xuất bản. Tăng cường công tác thực thi đảm bảo cho pháp luật, cơ chế, chính sách thực sự đi vào cuộc sống, góp phần đưa ngành TT&TT phát triển nhanh, bền vững.

- Phát triển Bưu chính, Viễn thông và CNTT theo hướng hiện đại, đồng bộ, hiệu quả. Xây dựng mạng bưu chính công cộng an toàn, tiện lợi cho người dân và cộng đồng, phấn đấu đến năm 2020 đưa năng suất, chất lượng lao động bưu chính Việt Nam đạt mức ngang bằng trình độ các nước tiên tiến  trong khu vực. Xây dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông. Phát triển mạng truy cập băng rộng, nâng cao năng lực hệ thống truyền dẫn. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng viễn thông đạt 1,2 đến 1,5 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, tổng doanh thu viễn thông chiếm 6% đến 7% GDP. Phát triển công nghiệp CNTT thành ngành kinh tế - kỹ thuật chủ lực, tăng trưởng nhanh và bền vững. Ứng dụng hiệu quả CNTT. Phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam nằm trong nhóm 1/3 nước dẫn đầu trong bảng xếp hạng của Liên hiệp quốc về mức độ sẵn sàng Chính phủ điện tử.

- Phát triển lĩnh vực Báo chí, Xuất bản, bảo đảm hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước. Phấn đấu đến năm 2020, các cơ quan Báo chí tự chủ về tài chính và Báo điện tử trở thành loại hình báo chí chủ lực của các cơ quan truyền thông đa phương tiện. Duy trì nhịp độ tăng trưởng xuất bản phẩm. Trong đó có 20% đến 30% là xuất bản phẩm điện tử. Phấn đấu đến năm 2020 đạt khoảng 450 triệu bản

3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng theo chuyên đề, khuyến khích phát triển những nhân tố mới, các sản phẩm dịch vụ mới cho năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện những điển hình tiên tiến để khen thưởng và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Chú trọng khen thưởng cho người lao động trực tiếp sản xuất, công tác.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức. Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động.

5. Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Xây dựng tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị xã hội khác vững mạnh, tiên tiến. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Với truyền thống thi đua yêu nước và kết quả đã đạt được, cùng với những kinh nghiệm trong tổ chức chỉ đạo các phong trào thi đua, sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, đặc biệt với tinh thần thi đua yêu nước của cán bộ, công nhân viên chức toàn Ngành, Phong trào thi đua yêu nước của ngành TT&TT sẽ tiếp tục phát triển sâu rộng, xây dựng và phát triển ngành TT&TT ngày càng lớn mạnh, tích cực góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.
 
Doãn Mạnh - Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top