Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

Thứ tư, 27/04/2022 15:08

Ngày 25/4/2022, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch số 1524/KH-BTTTT về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, khắc phục những hạn chế, yếu kém; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Cụ thể: Kế hoạch sẽ tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tham nhũng theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch yêu cầu cụ thể: Quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối và sự chỉ đạo thống nhất của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đáp ứng yêu cầu thực tiễn của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông phải xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tích cực, chủ động triển khai thực hiện kế hoạch; bảo đảm 2 công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện thống nhất, đầy đủ, chất lượng, thiết thực và hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, hành vi bao che, ngăn chặn việc chống tham nhũng, tiêu cực; bảo đảm xử lý kiên quyết, kịp thời, đúng quy định.

Bên cạnh đó, Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chú trọng đổi mới hình thức, cách thức tuyên truyền, phổ biến, đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả.

Đưa việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 1930/QĐ-BTTTT ngày 06/12/2021 của Bộ trưởng vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của từng đơn vị; góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-BTTTT ngày 18/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về định hướng phát triển ngành Thông tin và Truyền thông năm 2022 và giai đoạn 2022-2024./.   

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top