Bộ TT&TT học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Thứ sáu, 08/07/2016 17:50

Chiều ngày 8/7/2016, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho toàn thể đảng viên ngành TT&TT. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn chủ trì Hội nghị.

201678-u1.jpg

 Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng XII

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TT&TT; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và toàn thể đảng viên đang làm việc tại cơ quan Bộ 18 Nguyễn Du và 11 điểm cầu truyền hình.
 
Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, Đại hội lần thứ XII của Đảng khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh và bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
 
Bộ trưởng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, cần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm sau :
 
Thứ nhất, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ về xây dựng Đảng, chú trọng đặc biệt là vấn đề chống suy thoái và xây dựng đội ngũ cán bộ.
 
Thứ hai, xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Đây là nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính trị, chú trọng yêu cầu tinh gọn và chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.
 
Thứ ba, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba đột phá chiến lược, cơ cấu lại tổng thể và đồng bộ nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, chú trọng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm an toàn nợ công. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế.
 
Thứ tư, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mở rộng và đưa vào chiều sâu các quan hệ đối ngoại; tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện hiệu quả hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tiếp tục nâng cao vị thế và uy tín của đất nước trên trường quốc tế. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.
 
Thứ năm, thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm về quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.
 
Thứ sáu, phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh. Đây là nhiệm vụ về xây dựng con người.
 
Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Bộ TT&TT cũng được nghe Bộ trưởng Trương Minh Tuấn trình bày về các nội dung văn kiện của Đại hội như: Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và nhìn lại 30 năm đổi mới (1986-2016); Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển đất nước 5 năm (2016-2020); Về các vấn đề giáo dục – đào tạo, khoa học – công nghệ, văn hóa, xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường; Về tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, phát huy dân chủ XHCN, đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân; Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN…
 
201678-u2.jpg
 
Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII
 
Thay mặt Đảng ủy Bộ TT&TT, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã tóm tắt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng ủy Bộ TT&TT. Theo đó, mục tiêu của Chương trình là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và nâng cao năng lực công tác của cán bộ, đảng viên; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Bộ TT&TT.
 
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng cũng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ TT&TT thực hiện phấn đấu đến năm 2020, xây dựng Việt Nam trở thành một quốc gia mạnh về CNTT với hạ tầng thông tin và truyền thông hiện đại; mọi người dân đều được hưởng thụ các dịch vụ TT&TT tiên tiến; công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng quốc gia được tăng cường nhằm xây dựng môi trường mạng an toàn, tin cậy, qua đó thúc đẩy các ứng dụng CNTT rộng rãi trong đời sống xã hội, nhất là quản lý nhà nước và tổ chức chính quyền điện tử; có đủ nhân lực CNTT đạt trình độ quốc tế phục vụ cho phát triển kinh tế tri thức và xã hội thông tin; CNTT và truyền thông đóng góp tích cực vào tăng trưởng GDP với tỷ lệ ngày càng tăng; có nhiều Tập đoàn viễn thông, CNTT&TT mạnh làm chủ thị trường nội địa và vươn ra quốc tế; ngành TT&TT trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Phát triển hiệu quả, lành mạnh hệ thống báo chí, xuất bản, phát thanh, truyền hình và các loại hình thông tin khác đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ đất nước và nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.
 
Đặc biệt, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện chương trình hành động được Bộ TT&TT đưa ra là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao với việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội; tích cực chống tình trạng lạm phát, ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng; đảm bảo an sinh xã hội trong các lĩnh vực quản lý của Bộ; tập trung thực hiện thành công Đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT&TT"./.
Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top