Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước quý I/2012

Thứ tư, 04/04/2012 14:31

Sáng ngày 4/4/2012, tại 18 Nguyễn Du – Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý I/2012. Hội nghị đã đánh giá tình hình công tác quản lý nhà nước Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II năm 2012. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã chủ trì hội nghị. Tham dự còn có các Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ ở điểm cầu 18 Nguyễn Du và cơ quan đại diện của Bộ tại Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh; 63 Sở TT&TT thông qua cầu truyền hình trực tuyến tại các địa phương.

img

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Theo báo cáo, trong Quý I, Bộ đã chỉ đạo và định hướng các cơ quan đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện được nhiều công việc và đạt những kết quả như sau: Tuyên truyền các hoạt động, chương trình kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Quốc hội khóa XIII, đặc biệt việc thực hiện nhiệm vụ cấp bách đối với công tác xây dựng Đảng của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI; chỉ đạo các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc, không để xảy ra tình trạng nghẽn mạng; Tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quan trọng như: Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai công tác năm 2012 của Bộ; Hội nghị toàn quốc về Điểm Bưu điện - Văn hóa xã; Hội nghị phổ biến kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Hội nghị Uỷ ban Tần số VTĐ quốc gia, Hội thảo quốc gia về CNTT; Tổ chức phát hành các bộ tem bưu chính “Tết Nhâm Thìn”; “Kiến trúc, phong cảnh Việt Nam”; “Vì Việt Nam không còn bệnh lao”.... Ký kết Chương trình hợp tác với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động phong trào đoàn viên, thanh niên xung kích ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Đặc biệt, trong quý I, Bộ cũng đã chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí làm tốt vai trò thông tin, phản biện xã hội, diễn đàn của nhân dân, tạo niềm tin của nhân dân đối với chế độ, đồng thuận và ủng hộ các chủ trương, đường lối, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề cấp bách của đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới, biển đảo và nâng vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, Bộ đã tích cực chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đề án trong chương trình công tác Quý I năm 2012; đặc biệt đã tập trung xây dựng và hoàn thiện dự thảo Luật Xuất bản, in, phát hành trình Chính phủ; Tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng tần số vô tuyến điện. Xác định công tác kiểm soát thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng. Bộ cũng đã ban hành Quyết định 109/QĐ-BTTTT ngày 17/01/2012 về kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2012; Quyết định 430/QĐ-BTTTT ngày 16/3/2012 về kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TTTT năm 2012.

Trong Quý I, Bộ cũng đã chỉ đạo Sở TTTT các tỉnh, thành phố tập trung xây dựng cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông trên địa bàn; Tổ chức tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012; tổng kết công tác thanh tra; định hướng nâng cao hiệu quả hoạt động của các Điểm Bưu điện – Văn hóa xã trong thời gian tới. Đồng thời, hướng dẫn các Sở TTTT chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước;

Về phương hướng công tác quý II/2012, Bộ xác định tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Xây dựng và hoàn thành các đề án trong Chương trình công tác Quý II năm 2012; Hoàn thiện dự thảo Luật Xuất bản, in, phát hành trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Hoàn thành dự thảo Nghị định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TTTT (sửa đổi Nghị định 187/2007/NĐ-CP); Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các blog cá nhân trên mạng Internet; Hoàn thành Quyết định ban hành chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ năm 2012; Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin tuyên truyền về chính trị và kinh tế - xã hội của đất nước; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn; Góp ý thẩm định Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Chỉ đạo xây dựng Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Tiếp tục triển khai Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT; Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN giai đoạn 2011-2015; Tổ chức Triển lãm sách báo mùa xuân hữu nghị Việt - Lào tại Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; Đánh giá việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 để rút kinh nghiệm và hoàn thành xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2012-2015;Tổ chức các Hội nghị: APECTEL, Tiểu ban thông tin ASEAN 13, Đánh giá Quy chế Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế QLNN về thông tin đối ngoại, Báo chí văn nghệ toàn quốc 2012. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thuộc Bộ triển khai thực hiện dự toán thu chi Ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2012 và rà soát, kiểm tra tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

Cũng tại hội nghị, đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ tham gia hội nghị cũng đưa ra một số kiến nghị như: Cần phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở; Phân bổ kinh phí cho dự án mạng wifi diện rộng tại Hội An – Quảng Nam để duy trì, bão dưỡng; Bộ TT&TT cần quan tâm đến công tác đào tạo chuyên sâu về kỹ thuật – công nghệ cho cán bộ các đài PT- TH địa phương… Đặc biệt là vấn đề góp ý thẩm định và xây dựng phương án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực TT&TT để các doanh nghiệp có động lực phát triển mạnh hơn

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã đánh giá cao sự nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua, Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị cần khắc phục những tồn tại trong Quý I và có những định hướng để thực hiện tốt những nhiệm vụ trong quý II/2012. Về phương hướng hoạt động trong quý II, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm sau: Chỉ đạo và định hướng công tác thông tin tuyên truyền các sự kiện và các vấn đề chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước; Tổ chức đánh giá kết quả của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin cơ sở năm 2012; Hướng dẫn tập đoàn VNPT và Tổng công ty VTC tái cơ cấu lại bộ máy theo định hướng và lộ trình; Tiếp tục đẩy mạnh Đề án “Sớm đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về CNTT-TT”; Xây dựng Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển và tăng cường quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các blog cá nhân trên mạng Internet; Tập trung triển khai thực hiện Đề án số hóa truyền hình mặt đất đến năm 2020...

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top