Bộ TT&TT đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 4 trong năm 2021

Thứ sáu, 23/04/2021 14:40

Ngày 19/4/2021 vừa qua, Bộ TT&TT ban hành văn bản số 1145/BTTTT-THH về việc hướng dẫn, đôn đốc xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

tru-so-Bo.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, cung cấp dịch vị công trực tuyến (DVCTT) là một trong những chỉ số đo lường quan trọng nhất trong phát triển Chính phủ điện tử khi lấy người dân làm trung tâm, là đối tượng phục vụ. Trong thời gian qua, các Bộ, ngành, địa phương triển khai cung cấp DVCTT mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn (theo tinh thần nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/20219 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Bộ TT&TT đề nghị đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện một số nội dung sau: Triển khai quyết liệt và có hiệu quả cacsgiair pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021.

Giao Sở TT&TT xây dựng kế hoạch triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng; Danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích – Kế hoạch gửi về Cục Tin học hóa – Bộ TT&TT trước ngày 29/4/2021 để theo dõi và đôn đốc); Nghiên cứu, vận dụng kinh nghiệm triển khi cung cấp dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 nhanh; hiệu quả tại một số địa phương thời gian qua; Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo triển khi cung cấp dựng vụ công trực tuyến về Bộ TT&TT qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp. Đồng thời, Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin dịch vụ công trực tuyến (Hệ thống EMC) do Bộ TT&TT xây dựng khi kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh, sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các địa phương .

Cũng theo Văn bản trên, Bộ TT&TT giao Cục Tin học hóa là cơ quan đầu mối tổ chức, phối hợp, hướng dẫn thực hiện đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top