Bộ TT&TT Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành

Thứ ba, 17/04/2018 16:11

Ngày 11/4/2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Quyết định số 529/QĐ-BTTTT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ TT&TT.

20180402-m13.JPG

Nhiều thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành từ 1/5/2018

Quyết định trên được ban hành căn cứ vào Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT và Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính.
 
Theo Quyết định, danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông gồm 5 thủ tục hành chính cấp trung ương; 6 thủ tục hành chính cấp tỉnh và 2 thủ tục hành chính cấp huyện; ngoài ra có 1 thủ tục hành chính cấp trung ương và 1 thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018.
 
Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.
Thảo Anh
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top