Bộ TT&TT ban hành Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thứ ba, 14/05/2019 14:14

Mới đây, ngày 06/5/2019, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BTTTT về Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

Thông tư có 4 Chương, 14 Điều, trong đó một số nội dung quy định rõ:

Cụ thể, tại  Điều 4 của Chương I quy định về nội dung thông tin trên báo chí gồm thông tin chính thức về Việt Nam, thông tin quảng bá hình ảnh Việt Nam, thông tin thế giới vào Việt Nam và thông tin giải thích, làm rõ các quy định ở một số Điều trong Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về hoạt động thông tin đối ngoại.
 
Về Nguyên tắc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí quy định tại Điều 5 của Chương này nêu rõ: Đăng, phát nội dung thông tin đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân Việt Nam; Không đăng, phát nội dung thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, hình ảnh Việt Nam, gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam và các nước, kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước.
 
Thông tư quy định rõ chi tiết tại Điều 6 và Điều 7 trong Chương II  Yêu cầu về việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí: đối với báo chí đối ngoại; đối với báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại.
 
Về Quyền, trách nhiệm của các đơn vị liên quan được thể hiện trong Điều 8 đến Điều 12 trong Chương III gồm: Quyền và trách nhiệm của báo chí đối ngoại; Quyền và trách nhiệm của báo chí thực hiện việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại; Trách nhiệm vủa các cơ quan chủ quản báo chí; Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông.
 
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2019./.
 
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top