Bộ TT&TT Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”

Thứ tư, 03/10/2012 15:55

Ngày 04/11/2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký Quyết định số 1831/QĐ-BTTTT về Ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”. Theo đó, mục tiêu của Quyết định này là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị, tạo thành cao trào hành động cách mạng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới.

img

Mục tiêu cụ thể của phong trào thi đua là để phấn đấu thực hiện thắng lợi Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện tốt 11 nội dung với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn. Ngoài ra, việc tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị và được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực, tạo được sức lan tỏa. Thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua gồm có 6 nội dung chính: Phấn đấu để đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu, nội dung của Đề án phát triển thông tin, truyền thông nông thôn được ban hành kèm theo Quyết định 119/QĐ-TTg ngày 18/01/2011 và Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin cơ sở theo Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích, tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh thực hiện Đề án phát triển nông thôn, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của Ngành TT&TT; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới, phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là các nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo nhằm đảm bảo mục tiêu của Chương trình được quán triệt và đạt hiệu quả tối đa; Việc triển khai thực hiện các dự án, mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trong lĩnh vực TT&TT được gắn Phong trào thi đua với cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và với các phong trào, cuộc vận động khác do đoàn thể đang triển khai thực hiện, tạo ra động lực cho việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Phong trào thi đua “ Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai thực hiện từ năm 2011 đến năm 2020, chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 2011-2015) và Giai đoạn 2 (từ 2006-2020).

Các đơn vị liên quan tiếp tục tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thực về chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước tại Nghị quyết số 26NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới…Từ đó, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi giữa các tập thể, cá nhân trong việc đăng ký thi đua, quyết tâm phấn đấu thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới.

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top