Bộ TT&TT ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023

Thứ hai, 13/02/2023 15:46

Ngày 19/1/2023, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định 65/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2023.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP đồng bộ, thống nhất, hiệu quả; Tiến hành khảo sát thực tiễn, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những sai sót, vướng mắc, bất cập trong thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông và kiến nghị các cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa; Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để bảo đảm về nguồn nhân lực, kinh phí, các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các điều kiện khác nhằm bảo đảm việc thi hành pháp luật theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và phù hợp với thực tiễn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

20230213-pg1.jpg

Ảnh minh hoạ

Theo nội dung kế hoạch, Vụ Pháp chế là cơ quan chủ trì và các đơn vị liên quan thuộc Bộ cùng phối hợp tổ chức phổ biến, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và triển khai thực hiện các quy định về theo dõi thi hành pháp luật; hướng dẫn triển khai Bộ Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngoài ra, Kế hoạch cũng nêu cụ thể các nhiệm vụ khác như: Nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Nghiên cứu, hoàn thiện các hướng dẫn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông; Hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xây dựng báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 10/QĐ-BTTTT ngày 06/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chỉ số theo dõi thi hành pháp luật tại Bộ Thông tin và Truyền thông

Bộ TT&TT giao Vụ Pháp chế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai và báo cáo Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Kế hoạch này.

Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được theo dõi trọng tâm chủ động xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về lĩnh vực trọng tâm được quy định tại Kế hoạch này và thực hiện đầy đủ các nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật và xây dựng báo cáo gửi về Vụ Pháp chế để tổng hợp theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc bộ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế trong việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch này và thực hiện chế độ báo cáo về theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định và báo cáo thực hiện Nghị quyết của Chính phủ.

Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức có liên quan trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về thông tin và truyền thông tại địa phương./.

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top