Bộ TT&TT ban hành kế hoạch phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021

Thứ ba, 11/05/2021 14:08

Thực hiện Văn bản số 1374/HD-ANCTNB-P1 ngày 24/3/2021 của Cục An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) của Bộ Công an hướng dẫn công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) ban hành Kế hoạch công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2021.

tru-so-Bo.jpg

Ảnh Trụ sở Bộ TT&TT

Theo đó, kế hoạch yêu cầu: Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn về an ninh, trật tự (ANTT), tạo môi trường làm việc ổn định chính trị và đảm bảo an ninh từ trong nội bộ, làm nền tảng để nâng cao hiệu quả các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác bảo đảm ANTT, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về công tác bảo vệ BMNN trong lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức và người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ TTTT; Tăng cường hiệu quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước (BMNN), không vi phạm, không làm lộ, lọt tài liệu, vật mang BMNN; Tham gia đầy đủ, có trách nhiệm công tác xây dựng, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng dẫn, chỉ đạo của các cơ quan chức năng sở tại, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại khu vực, địa phương nơi cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có trụ sở làm việc, sản xuất kinh doanh. Đối tượng thực hiện: các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ TTTT; Thời gian từ nay đến hết năm 2021.

Về nội dung triển khai:

1. Các đơn vị căn cứ nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn để chủ động xây dựng Chương trình, Kế hoạch thực hiện công tác phongtrào bảo vệ ANTQ năm 2021phù hợp; kết hợp, lồng ghép với các phong trào khác của cơ quan và hoạt động tự giác của mỗi cá nhân để tổ chức phát động thi đua, phối hợp đảm bảo an toàn tuyệt đối các bộ phận quan trọng, thiết yếu, cơ mật, mục tiêu trọng điểm, đặc biệt là thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước (bầu cử Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 30/4, 1/5, 2/9);

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên (CBCNV) về âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường ý thức bảo vệ bí mật nội bộ, BMNN; duy trì đoàn kết nhất trí trong cơ quan, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước năm 2021. Không để CBCNV tham gia các hoạt động phức tạp liên quan đến ANTT;

3. Tăng cường phối hợp các đơn vị bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, chủ động phòng ngừa hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, tích cực bảo vệ nội bộ, bảo vệ BMNN, chống địch thâm nhập, tác động, chuyển hóa nội bộ, nhất là những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu chống Đảng, Nhà nước; khi phát hiện tài liệu có nội dung tuyên truyền xấu vào cơ quan, đơn vị cần báo cáo lãnh đạo cơ quan để trao đổi với Cục ANCTNB, Bộ Công an có biện pháp xử lý, tạo sự liên kết chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT;

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là: Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thưTrung ương Đảng về việc “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bản vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-V28, ngày 03/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 10/01/2019 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay”; Kế hoạch số 250/KH-BCA-V05 ngày 15/6/2020 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 của Bộ trưởng Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới giai đoạn 2020-2025;

5. Phối hợp chặt chẽ với đơn vị công an sở tại (xã, phường, quận, huyện; cảnh sát phòng cháy, chữa cháy), đơn vị quân đội và cơ quan khác đóng trên cùng địa bàn và định kỳ trao đổi các thông tin liên quan đến công tác đảm bảo ANTT; có kế hoạch chi tiết phòng ngừa, xử lý các vụ việc phức tạp xảy ra. Mở rộng và duy trì các hình thức tự quản về ANTT với sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng như công đoàn, thanh niên, phụ nữ,...;

6. Tiếp tục triển khai các Thông tư liên tịch, Quy chế phối hợp đã ký kết với Bộ Công an như Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 28/11/2008 của Bộ TTTT và Bộ Công an về bảo đảm an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông và CNTT; Thông tư liên tịch số 16/2009/TTLT-BTTTT-BCA ngày 12/5/2009 của Bộ TTTT và Bộ Công an về phối hợp phòng, chống in lậu... và định kỳ sơ kết đánh giá tình hình, kết quả thực hiện. Phối hợp với Cục ANCTNB nghiên cứu, đề xuất xây dựng thông tư liên tịch, quy chế phối hợp nhằm tạo cơ sở pháp lý cho công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay;

7. Xây dựng Kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại một số đơn vị thuộc Bộ TTTT để đánh giá những kết quả đã đạt được, khắc phục những mặt chưa được trong công tác quản lý, sử dụng các dịch vụ viễn thông, Internet để phòng ngừa lộ, lọt thông tin qua mạng, ngăn chặn tin tặc xâm nhập, chiếm quyềnđiều khiển, đánh cắp thông tin. Phấn đấu xây dựng 2-3đơn vị thuộc Bộ đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021. Các đơn vị tự xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ BMNN tại đơn vị mình;

8. Củng cố lực lượng bảo vệ chuyên trách, bán chuyên trách của cơ quan; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh bảo vệ; trang bị phương tiện làm việc, chăm lo đời sống vật chất, giải quyết tốt chế độ chính sách để lực lượng bảo vệ yên tâm công tác và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác bảo đảm ANTT. Động viên CBCNV hưởng ứng các cuộc vận động, phát động của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về phòng, chống tội phạm; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình, tiến tiến xuất sắc trong phong trào để mọi người học tập, noi theo;

9. Rà soát, thống kê lực lượng bảo vệ cần tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Phối hợp Cục ANCTNB, Bộ Công an xây dựng chương trình, tổ chức lớp tập huấn về công tác bảo vệ BMNN cho cán bộ chuyên trách, hoàn thành trong Quý III/2021.

Về tổ chức thực hiện:

1.Văn phòng Bộ TTTT:

- Chủ trì, phối hợp với Cục ANCTNB, Bộ Công an: triển khai xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo an toàn trật tự; xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ BMNN năm 2021 tại một số đơn vị; củng cố và bồi dưỡng nghiệp vụ, trang thiết bị phương tiện cho lực lượng bảo vệ đủ về số lượng, bảo đảm hoạt động có chất lượng; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ và Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp năm 2021 đảm bảo an toàn cho các đơn vị đóng tại trụ sở 18 Nguyễn Du, trong đó có việc quản lý người ra vào cơ quan, không để xảy ra cháy nổ, mất cắp và các vụ việc phức tạp khác. Thường xuyên đôn đốc các đơn vị trong Bộ thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQtheo đúng kế hoạch; giúp Lãnh đạo Bộ tổ chức tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 202 để đánh giá, rút kinh nghiệm.

- Là đầu mối phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ TTTT chủ động theo dõi, đề xuất trình Lãnh đạo Bộ xét đề nghị Bộ Công an khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đủ điều kiện công nhận tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2021.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra công tác bảo vệbí mật nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

- Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Bộ TTTT gửi Cục ANCTNB, Bộ Công an theo quy định.

2. Các đơn vị trực thuộc Bộ TTTT:

- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, triển khai xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT năm 2021 tại đơn vị, đồng thời xây dựng bản đăng ký cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2021 và gửi Văn phòng Bộ trước ngày 15/5/2021. Thực hiện báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 6 tháng đầu năm 2021trước ngày 30/6/2021 và báo cáo năm 2021 trước ngày 15/12/2021 gửi về Văn phòng Bộ.

- Rà soát, thống kê lực lượng bảo vệ cần tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên  môn bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 06/2013/NĐ-CP và Thông tư số 46/2014/TT-BCA của Bộ Công an gửi Văn phòng Bộ trước ngày 15/5/2021.

- Thường xuyên liên hệ, trao đổi với cán bộ phụ trách địa bàn của Cục ANCTNB, Bộ Công an để nắm và trao đổi tình hình chính trị nội bộ, ANTT phát sinh tại cơ quan; chủ động phát hiện giải quyết dứt điểm nguyên nhân gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, đơn thư khiếu nại tố cáo trong cơ quan không để các phần tử xấu, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ TTTT, kịp thời báo cáo và đề xuất Lãnh đạo Bộ để giải quyết và khắc phục kịp thời.

- Chịu trách nhiệmđảm bảo ANTT tại trụ sở, không để xảy ra cháy nổ, mất cắp, không để cán bộ, công nhân viên tham gia tập trung đông người, gây rối ANTT, tham gia các hội thảo, tọa đàm, các chương trình liên kết đào tạo có nội dung xấu; viết, phát tán trên mạng các tin, bài có nội dung chính trị phức tạp, trả lời phỏng vấn, tham gia bình luận về các sự kiện chính trị, vấn đề được dư luận trong nước quan tâm có nội dung trái quan điểm của Đảng, Nhà nước...

- Thường xuyên trao đổi với Cục ANCTNB, Bộ Công an tình hình nội bộ, tình hình ANTT phát sinh tại đơn vị mình; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm, không để các phần tử xấu, đối tượng cơ hội chính trị lợi dụng xuyên tạc, chống phá, gây mất đoàn kết nội bộ.

3. Đề nghị Công đoàn TTTT Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Bộ TTTT căn cứ những nội dung của Kế hoạch này để hướng dẫn, phát động các tổ chức trực thuộc thực hiện xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

4. Ngoài các nội dung kế hoạch quy định tại Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị nghiên cứu kỹ và nghiêm túc thực hiện văn bản số 1374/HD-ANCTNB-P1 ngày 24/3/2021của Cục ANCTNB, Bộ Công an hướng dẫn công tác xây dựng, phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm2021 và đăng ký đơn vị đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”để làm căn cứ bình xét thi đua khen thưởng cuối năm./. 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top