Bộ TT&TT ban hành kế hoạch lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ hai, 13/02/2023 15:16

Ngày 9/2/2023, Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 124/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ.

huong1.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, Bộ TT&TT lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với toàn bộ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Trong đó, nội dung trọng tâm có ý kiến đối với các nội dung sau: Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất; Căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong trường hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai và các nội dung khác liên quan đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật Đất đai năm 2014 liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, Quyết định còn yêu cầu lấy ý kiến về một số vấn đề trọng tâm của dự thảo Luật đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Trong đó, nội dung trọng tâm góp ý kiến đối với các nội dung sau: Các trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền đất hàng năm; Quy định về bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thi hồi đất; Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất; Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất; Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm; Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể; Các trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp.

Việc góp ý sẽ theo hình thực trực tiếp bằng băn bản (bản giấy, thư điện tử) hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật. Thời gian lấy ý kiến, bắt đầu từ 10 10/2/2023 và kết thúc trước ngày 15/3/2022.

Bộ TT&TT giao Cục Báo chí chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí ở trung ương và địa phương có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức thích hợp trong quá trình tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); đồng thời, tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả lấy ý kiến Nhân dân của các cơ quan thông tấn, báo chí gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/3/2023.

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo chất lượng, khoa học và khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Huy động ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) của các cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và truyền thông đảm bảo các ý kiến đóng góp chất lượng, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

 

Thu Hương
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top