Bộ TT&TT ban hành Chương trình hành động về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025

Thứ tư, 10/11/2021 14:57

N gày 29 /10 /2021 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Ban hành Quyết định số 1723 /QĐ-BTTTT về việc Phê duyệt Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

20210111-m1000.jpg

Ảnh trụ sở Bộ TT&TT

Quyết định trên nêu rõ, căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Bộ TT&TT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Ngành TT&TT 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Chương trình hành động).

Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm quán triệt và chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các doanh nghiệp trong Ngành tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 nhằm thực hiện thành công Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ngành TT&TT; tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, chuẩn bị kỹ các điều kiện, sẵn sàng tận dụng cơ hội để phục hồi sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách.

Chương trình hành động cụ thể hóa các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được Quốc hội thông qua; cụ thể hóa Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 hình thành các nhiệm vụ, chương trình, đề án cụ thể, gắn với chức năng, nhiệm vụ của Bộ TT&TT và phù hợp với đặc điểm tình hình, điều kiện thực tế phát triển của Ngành TT&TT; đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, khả thi; kế thừa, phát huy truyền thống của ngành; phát huy những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm tích cực, không ngừng nỗ lực, cố gắng phát huy nội lực và khắc phục những hạn chế, yếu kém trong tổ chức thực hiện ở giai đoạn trước.

Đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Ngành TT&TT. Xác định rõ nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, theo từng lĩnh vực quản lý nhà nước và từng mặt công tác của Bộ; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Quyết đinh trên nhấn mạnh đến quan điểm, định hướng thực hiện cụ thể: Quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Thông tin và Truyền thông, các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Bám sát các Chiến lược phát triển của ngành, lĩnh vực, chiến lược phát triển của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021-2025; Phương châm hành động “Làm gương - Kỷ cương - Trọng tâm - Bứt phá”. Theo đó, “Làm gương” là người đứng đầu nêu gương, đi đầu dẫn dắt, tháo gỡ khó khăn. “Kỷ cương” là mỗi cá nhân luôn nêu cao tinh thần kỷ luật, giữ nghiêm đạo đức công vụ, hoàn thành nhiệm vụ được giao. “Trọng tâm” là chọn việc quan trọng, có ý nghĩa then chốt mà nếu giải quyết được thì các việc khác sẽ tự giải quyết được. “Bứt phá” là khát vọng lớn, mục tiêu cao, cách tiếp cận mới, lời giải đột phá, độc đáo để biến việc khó thành dễ.

Đặc biệt, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, coi nội lực là yếu tố cơ bản, chiến lược lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng, cần thiết, đột phá; “biến nguy thành cơ”, coi khó khăn, thách thức là động lực phấn đấu để vươn lên, khẳng định bản lĩnh; huy động sức mạnh của Ngành; bám sát thực tiễn, đánh giá, dự báo đúng tình hình, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, giải quyết công việc có trọng tâm, trọng điểm…

Về mục tiêu: Phát triển Ngành TT&TT toàn diện trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ mới, làm chủ và sáng tạo công nghệ, đổi mới, sáng tạo, phát huy tối đa nội lực; Tăng trưởng chung của ngành bền vững; Ngành TT&TT tạo ra các giá trị mới, không gian tăng trưởng mới cho phát triển kinh tế - xã hội quốc gia, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng bình quân GDP của đất nước. Ngành TT&TT là ngành có tác động lan tỏa mạnh mẽ, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số, tạo lập các nền tảng số, hạ tầng số quốc gia kích thích tăng trưởng kinh tế - xã hội; Ngành TT&TT dẫn dắt và định hướng truyền thông quốc gia để phản ánh dòng chảy chính của xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, tạo ra niềm tin, đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đồng thời, đẩy mạnh phát triển Chính phủ số để dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia; đến năm 2025 cơ bản đưa hoạt động của Chính phủ lên môi trường số. Nâng bậc các thứ hạng quốc gia so với thế giới của các lĩnh vực ngành Thông tin và Truyền thông trong giai đoạn 2021-2025. Gồm: Bưu chính (Top 40); Viễn thông (Top 50); Chính phủ số (Top 50); An toàn thông tin (Top 30); Công nghiệp ICT (Top 35). Đến năm 2025, kinh tế số chiếm 20% GDP, trong đó tỷ trọng kinh tế số của từng ngành, lĩnh vực chiếm 10%. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%.

Song song với đó, phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số; hoàn thiện hạ tầng số tiên tiến, đến năm 2025 mỗi người dân có một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình có một đường cáp quang.

Báo chí, truyền thông đảm bảo tỷ lệ 100% người dân tiếp cận ít nhất một loại hình báo chí vào năm 2025. Tỷ lệ người dân sử dụng mạng xã hội của Việt Nam vượt mạng xã hội nước ngoài.

Quyết định trên nêu rõ, căn cứ các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng, ban hành Kế hoạch hành động của cơ quan, đơn vị và cụ thể hóa thành các nhiệm vụ hằng năm, trong đó phải thể hiện bằng các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, lộ trình tổ chức triển khai thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể, báo cáo Bộ trưởng trong Quý IV năm 2021.

Đồng thời, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ TT&TT và Kế hoạch hành động của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; định kỳ báo cáo Bộ kết quả thực hiện.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động, trường hợp nếu thấy cần thiết sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể của Chương trình hành động, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định, Quyết định trên yêu cầu./.

 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top