Bộ TT&TT ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ

Thứ sáu, 26/01/2018 10:27

Ngày 12/01/2018, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 32/QĐ-BTTTT về Chương trình hành động của Bộ TT&TT thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Quyết định nêu rõ, Bộ TT&TT sẽ chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi nguồn lực triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018. Năm 2018  là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 48/2017/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Chương trình hành động của Chính phủ 5 năm 2016-2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Theo Quyết định, các chỉ tiêu chủ yếu phải đạt được trong năm 2018 cụ thể như sau:
 
- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng 100% các đề án, dự án, báo cáo, chương trình, nhiệm vụ kế hoạch, công tác (kể cả nhiệm vụ được giao theo kế hoạch hoặc nhiệm vụ đột xuất) do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;    
- Doanh thu toàn Ngành tăng ít nhất 8%;
- Nộp Ngân sách nhà nước tăng 7,8%. 
- Tỷ lệ thuê bao di động: 110 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ thuê bao Internet băng thông rộng (di động + cố định): 58 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ đường dây thuê bao cố định: 19,9 thuê bao/100 dân.
- Tỷ lệ hộ gia đình có điện thoại cố định: 9,3%.
- Tỷ lệ hộ gia đình có truy cập Internet: 30%.
- Tỷ lệ người sử dụng Internet: 54,6% dân số.
- Tỷ lệ phủ sóng di động: 95%.
- Tỷ lệ số xã có máy điện thoại: 100%.
- Tỷ lệ xã có điểm phục vụ bưu chính: 100%.
- Sản lượng báo xuất bản hàng năm: khoảng 1.000 triệu bản.
- Tỷ lệ phủ sóng phát thanh duy trì ở mức khoảng 98% diện tích cả nước và 99,5% dân số.
- Tỷ lệ phủ sóng truyền hình mặt đất đạt khoảng 90% diện tích cả nước.
- Và những nhiệm vụ cụ thể chủ yếu khác được nêu trong phụ lục đi kèm Quyết định.
 
Về việc tổ chức triển khai thực hiện, Quyết định chỉ rõ, các đơn vị thuộc Bộ chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, bám sát với các nội dung đã nêu. Các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị gửi về Bộ TT&TT (qua Văn phòng Bộ) trước ngày 29/01/2018.
 
Văn phòng Bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Phụ lục nhiệm vụ Chương trình hành động. Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì theo dõi, tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến chỉ tiêu phát triển ngành TT&TT báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo quy định.
 
Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan xây dựng báo cáo, kiến nghị Bộ trưởng ban hành hoặc trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Chương trình hành động được thực hiện hiệu quả và đồng bộ; kiểm điểm, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao của Bộ TT&TT; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan có liên quan về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP năm 2018 theo quy định./.
PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top