Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.

Chủ nhật, 10/10/2021 18:10

Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 60/CT-BTTTT ngày 16/9/2021 về việc tổ chức triển khai diễn tập thực chiến bảo đảm ATTT mạng.

Theo Chỉ thị, bảo đảm ATTT mạng là nhiệm vụ then chốt, liên quan mật thiết tới sự phát triển bền vững của quá trình chuyển đổi số (CĐS). Việc đảm bảo ATTT mạng gắn liền với việc nâng cao năng lực chuyên môn của đội ứng cứu sự cố của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Thời gian vừa qua, hoạt động diễn tập bảo đảm ATTT, ứng cứu sự cố mạng (gọi tắt là diễn tập) đã được một số cơ quan, tổ chức, DN triển khai nhưng số lượng vẫn còn rất ít, nặng về hình thức, "diễn" nhiều hơn "tập", thường theo những kịch bản có sẵn và thực hiện trên các hệ thống mô phỏng, giả lập.
 
20210920-pg1.jpg
 
Ảnh minh họa

Hạn chế của hình thức diễn tập này là các đội ứng cứu sự cố không có nhiều cơ hội cọ sát thực tế, năng lực cải thiện không đáng kể, phần lớn chưa có khả năng đối phó với các cuộc tấn công phức tạp, quy mô, kéo dài.

Trong khi đó, theo Chỉ thị, nguy cơ các hệ thống thông tin của bộ, ngành, địa phương, DN bị tấn công, khai thác là hiện hữu. Để các đội ứng cứu sự cố có đủ năng lực xử lý sự cố xảy ra trong hệ thống của mình, hoạt động diễn tập cần chuyển sang hình thức diễn tập thực chiến với phương thức, phạm vi, tính chất mới. 

Bộ TT&TT yêu cầu các đơn vị nhà nước cần phải bố trí kinh phí hàng năm để tổ chức ít nhất 01 cuộc diễn tập thực chiến chuyên đề, ứng cứu sự cố mạng trong phạm vi của bộ, ngành, địa phương mình.
 
Ngoài ra, các đơn vị cần phải triển khai hoạt động diễn tập thực chiến trên hệ thống đang vận hành, cung cấp dịch vụ như cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến, hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành hoặc các hệ thống cần thiết khác; Chú trọng diễn tập trên các hệ thống hiện diện trên mạng Internet, đặc biệt là các hệ thống, nền tảng phục vụ chính phủ điện tử, thành phố thông minh, CĐS; Chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, sẵn sàng các phương án bảo vệ nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm hệ thống luôn được an toàn trong quá trình diễn tập.
 
Các đơn vị phải xác định rõ hệ thống là mục tiêu diễn tập, công cụ, kỹ thuật được sử dụng để không gây hậu quả hoặc hậu quả xảy ra trong giới hạn cho phép; Xây dựng phương án dự phòng xử lý rủi ro và sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sự cố trong quá trình diễn tập;

Các đơn vị phải chủ đông tự tổ chức hoạt động diễn tập thực chiến hoặc lựa chọn tổ chức, DN có đủ năng lực để triển khai diễn tập thực chiến; Phối hợp với Cục ATTT trong quá trình diễn tập để đánh giá hiệu quả diễn tập, đánh giá rủi ro và hỗ trợ điều phối ứng cứu khi xảy ra sự cố; Đảm bảo vừa nâng cao năng lực cho đội ứng cứu sự cố, vừa tăng cường bảo vệ cho hệ thống thông tin đồng thời giúp tuyên truyền cho cơ quan, tổ chức, người dân về công tác đảm bảo ATTT mạng trong quá trình tổ chức diễn tập;

Với các chương trình diễn tập thực chiến ATTT, ứng cứu sự cố mạng do Bộ TT&TT (Cục ATTT) tổ chức cần tham gia đầy đủ; Đôn đốc đội ứng cứu sự cố thuộc phạm vi quản lý của mình tham gia tích cực vào các hoạt động diễn tập thực chiến do đơn vị khác tổ chức nhằm nâng cao năng lực.

Chỉ thị cũng nêu rõ từng nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị như các tổ chức, DN là thành viên mạng lưới ứng cứu sự cố ATTT mạng quốc gia; Cục ATTT trong tổ chức diễn tập thực chiến đảm bảo ATTT mạng.

Các cơ quan, tổ chức, DN… cần nghiên cứu triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác diễn tập thực chiến để giảm thiểu rủi ro, ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố./. 

PV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top