Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Ngành TT&TT” năm 2018

Thứ sáu, 04/05/2018 09:30

Ngày 26/4/2018 vừa qua, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Chỉ thị số 17/CT-BTTTT phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018.

20180504-l1.jpg

Các em học sinh tham quan triển lãm ảnh cộng đồng ASEAN - Ảnh: Xuân Lộc

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện kết luận số 16-KL/TW ngày 14/02/2012 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020; Quyết định 368/QĐ-TTg ngày 28/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 25/4/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Hướng dẫn số 56-HD/BTGTW ngày 18/01/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác thông tin đối ngoại năm 2018…
 
Đứng trước yêu cầu, nhiệm vụ trên, Bộ trưởng Bộ TT&TT phát động phong trào thi đua chuyên đề: “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành Thông tin và Truyền thông” năm 2018, yêu cầu các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt các nội dung sau:
 
1. Tiếp tục quán triệt thực hiện chiến lược, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về công tác thông tin đối ngoại; tạo động lực mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố, góp phần thực hiện đường lối đối ngoại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
2. Triển khai các nhiệm vụ của công tác thông tin đối ngoại năm 2018; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018 số 3616/BTTTT-TTĐN ngày 06/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông; đề xuất các giải pháp đổi mới hình thức, phương thức đáp ứng yêu cầu công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố. Cụ thể:
 
a) Sáng tạo, tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thông tin quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra nước ngoài. Các Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch quảng bá hình ảnh đất nước, tỉnh, thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện đề ra các giải pháp đổi mới các phương thức để nâng cao hiệu quả truyền thông ra thế giới, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, con người, văn hóa, lịch sử...của địa phương, qua đó nâng cao vị thế của tỉnh, thành phố, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước.
 
b) Chủ động thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trong năm 2018.
 
c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo, các hoạt động vì biển đảo quê hương. Tiếp tục tuyên truyền về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X.
 
d) Triển khai hiệu quả Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 02/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:
 
- Tổ chức theo dõi, tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình nhân quyền của địa phương; xây dựng hồ sơ, lập luận đấu tranh với các thông tin sai lệch.
 
- Tổ chức biên soạn và xuất bản các tài liệu phù hợp phục vụ công tác tuyên truyền về nhân quyền; đẩy mạnh thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài; tổ chức xây dựng nội dung và quảng bá thành tựu của Việt Nam trong lĩnh vực quyền con người trên địa bàn quản lý.
 
- Định kỳ tuyên truyền, phổ biến thông tin về nội dung và kết quả triển khai thực hiện quyền con người trên hệ thống trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử.
 
- Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài thăm, viết bài, sản xuất chương trình quảng bá về địa phương và đất nước.
 
đ) Chủ động và đổi mới các phương thức thông tin đối ngoại trong quá trình triển khai thực hiện Quyết định số 252/QĐ-TTg ngày 17/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường công tác thông tin đối ngoại với Lào trong tình hình mới; Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, theo hướng: Tuyên truyền, củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam với các nước láng giềng Trung Quốc, Lào, Campuchia và các nước ASEAN; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác biên giới, lãnh thổ, ý nghĩa của công tác phân giới, cắm mốc trên thực địa và nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia; vận động nhân dân biên giới tham gia bảo vệ biên giới, chấp hành tốt Hiệp định về quy chế quản lý biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, chủ quyền biên giới quốc gia nhằm kích động, chia rẽ tình hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc, Lào và Campuchia.
 
e) Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác thông tin đối ngoại; ứng dụng hiệu quả vai trò của mạng xã hội phục vụ công tác truyền thông, thông tin đối ngoại kịp thời, sâu rộng đến cộng đồng xã hội.
 
g) Thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ chuyên trách công tác thông tin đối ngoại. Thường xuyên cập nhật thông tin, nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng, tập trung vào các nội dung thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.
 
3. Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua chuyên đề, tạo môi trường thuận lợi để các Sở Thông tin và Truyền thông hăng hái tham gia phong trào thi đua để phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân và tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao; phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố năm 2018.
 
4. Đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua chuyên đề với các hình thức phong phú, đa dạng, nội dung cụ thể, thiết thực. Nội dung phong trào thi đua cần bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của công tác thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy hoạt động thông tin đối ngoại của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng chuyển biến tích cực.
 
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, áp dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng địa phương, đơn vị, với yêu cầu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác, phù hợp với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
 
6. Phát động phong trào thi đua rộng khắp đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại, góp phần thúc đẩy hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại, đặc biệt ở khu vực biên giới, biển, đảo.
 
7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khen thưởng, đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch, đúng quy định, thực sự có tác dụng động viên, nêu gương. Khen thưởng phải gắn với kết quả phong trào thi đua, thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Chú trọng phát hiện những điển hình tiên tiến, các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua để kịp thời biểu dương, khen thưởng; quan tâm khen thưởng cán bộ, viên chức, người lao động làm trực tiếp; nhân rộng các sáng kiến, kinh nghiệm hay để các địa phương tham khảo, học hỏi tạo sự lan tỏa trong công tác thông tin đối ngoại của các địa phương.
 
8. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua, tạo động lực thúc đẩy các Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại.
 
Chỉ thị cũng nêu rõ, khi nhận được Chỉ thị này, Giám đốc các Sở TT&TT kịp thời triển khai thực hiện Chỉ thị và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thông tin và Truyền thông (qua Cục Thông tin đối ngoại) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng. Kết quả của phong trào thi đua chuyên đề “Thi đua thực hiện hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của ngành TT&TT” năm 2018 là một trong những tiêu chí để Bộ TT&TT đánh giá về hiệu quả quản lý nhà nước công tác thông tin đối ngoại tại địa phương để bình xét thi đua khen thưởng cuối năm của ngành TT&TT./.
Đăng Quý
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top