Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác TT&TT năm 2017

Thứ năm, 05/01/2017 14:40

Ngày 03/01/2017, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác TT&TT năm 2017. Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ tại Chỉ thị và Chương trình công tác của Bộ TT&TT, Chương trình công tác của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Bộ trưởng.

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, ngành TT&TT đã tích cực triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh những mặt đã đạt được, công tác xây dựng, triển khai một số chương trình, đề án, văn bản quy phạm pháp luật còn chậm, hoạt động thực thi quản lý nhà nước có mặt còn chưa đạt hiệu quả như mong đợi.
 
Năm 2017 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, để thực hiện thành công các nhiệm vụ của lĩnh vực thông tin và truyền thông, góp phần xây dựng Chính phủ và hệ thống hành chính liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu toàn Ngành cần làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; đẩy mạnh việc thực thi quản lý nhà nước trên các lĩnh vực (gồm: Báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, thông tin cơ sở và thông tin đối ngoại; Xuất bản, in và phát hành; Bưu chính; Viễn thông, Internet và tần số vô tuyến điện; Công nghệ thông tin); Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo; Hoàn thiện và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương sau khi Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT được Chính phủ ban hành; Cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh việc nghiên cứu khoa học, công nghệ và hợp tác, hội nhập quốc tế...
 
Bộ trưởng Bộ TT&TT yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp căn cứ vào nhiệm vụ tại Chỉ thị và Chương trình công tác của Bộ TT&TT, Chương trình công tác của đơn vị để thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2017. Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện để báo cáo Bộ trưởng./.
Xuân Lộc
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top