Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành Chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012

Thứ hai, 09/01/2012 10:13

Ngày 5/1/2012, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-BTTTT về công tác thi đua, khen thưởng năm 2012.

img
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son

Trong chỉ thị, Bộ trưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành phối hợp chặt chẽ với Ban chấp hành Công đoàn và các tổ chức quần chúng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung chỉ thị có thể tóm tắt như sau:
1. Tiếp tục quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng.
2. Thực  hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02/CT-BTTTT ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.
3. Triển khai có hiệu quả “Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới””.
4. Thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo bước chuyển biến mạnh về chất trong các phong trào thi đua.
5. Chú trọng phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiến tiến để khen thưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để làm gương học tập.
6. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Bộ trưởng chỉ thị các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn ngành nhận được chỉ thị cần kịp thời phổ biến đến toàn thể cán bộ, công chức, công nhân viên chức thuộc phạm vi quản lý, tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ vào ngày 15 của tháng cuối quý báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ (Qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng.

Toàn văn Chỉ thị có thể xem tại đây.

Thúy Hòa
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top