Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Chỉ thị về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông

Thứ ba, 13/08/2013 10:43

Thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 03/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và các chương trình, kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ.

img

Hệ thống thư điện tử Zimbra 

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông đã nỗ lực triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là sử dụng văn bản điện tử. Tuy nhiên, việc sử dụng văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị chưa tận dụng hiệu quả các điều kiện hiện có để thực sự tạo nên một môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả. Vì vậy để tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Thông tin và Truyền thông và triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Để đẩy nhanh công tác sử dụng văn bản điện tử, thay thế văn bản giấy tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BTTTT chỉ thị: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông cần làm tốt một số nhiệm vụ sau:
 
1. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các Sở Thông tin và Truyền thông:
Thực hiện việc gửi, nhận văn bản theo “Danh mục các loại văn bản phải sử dụng văn bản điện tử” quy định kèm theo Chỉ thị này.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ:
- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị đều được cấp hộp thư điện tử công vụ;
- Cung cấp đầy đủ các thông tin thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình theo qui định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Các Cục, Văn phòng Bộ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ đảm bảo có ít nhất 01 cán bộ chuyên môn phụ trách công tác ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện duy trì hoạt động các trang thiết bị và hệ thống công nghệ thông tin tại đơn vị mình;
- Triển khai việc số hóa các văn bản, tài liệu lưu trữ của đơn vị mình để phục vụ việc tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin của cán bộ, công chức, viên chức qua mạng;
- Xây dựng lộ trình thực hiện việc gửi, nhận hồ sơ điện tử trong nội bộ cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm đạt mục tiêu đến năm 2015 có 70% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi trong cơ quan, đơn vị được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử;
- Cập nhật danh sách các hộp thư điện tử của cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị khi có thay đổi theo địa chỉ vanthutttt@mic.gov.vn để tổng hợp.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm: Gương mẫu thực hiện việc quản lý, điều hành công việc qua mạng, sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền .gov.vn để trao đổi thông tin, văn bản điện tử trong công việc; Chỉ đạo quyết liệt các cá nhân trong cơ quan, đơn vị mình sử dụng văn bản điện tử; ưu tiên nguồn lực để triển khai công tác này và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về tình hình triển khai Chỉ thị tại cơ quan, đơn vị mình.
- Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan trong việc sử dụng văn bản điện tử trong công việc; Sử dụng hộp thư điện tử với địa chỉ tên miền .gov.vn được cấp phát để trao đổi thông tin, văn bản điện tử trong công việc; Thay đổi lề lối, thói quen làm việc, chủ động đề xuất các sáng kiến nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc hướng tới môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả.

3. Khuyến khích các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin, các cơ quan báo chí, xuất bản, các hội, hiệp hội sử dụng văn bản điện tử khi trao đổi thông tin, văn bản với Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và với các cơ quan Nhà nước khác.
 
Nhằm thực hiện tốt việc thúc đẩy, tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ngành hiệu quả, ngoài các trách nhiệm chung, chỉ thị còn phân công cụ thể cho các đơn vị như: Văn phòng Bộ, Trung tâm Thông tin, Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ Tổ chức Cán bộ, Các Sở Thông tin và Truyền thông, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này.

P.Bình
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top