Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Thứ tư, 30/08/2023 13:39

Công văn số 3292/BTTTT-VP ngày 12/8/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang gửi tới trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 742/BDN ngày 14/6/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện, cách tính toán giá trị phần mềm nội bộ, cách tính chi phí nhân công tham gia vào quá trình xây dựng hoặc nâng cấp phần mềm có giá trị pháp lý, thay thế văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông đồng thời có hướng dẫn để thực hiện trong quá trình lập dự toán đối với Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Hiện nay, việc tính toán chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ ở các địa phương đang áp dụng tính toán chi phí theo văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ. Tuy nhiên, đây chỉ là công văn hướng dẫn xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ để cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí phát triển, nâng cấp phần mềm nội bộ, phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước áp dụng theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Vì vậy, sẽ dẫn đến khó khăn trong việc áp dụng triển khai tại địa phương. Đối với Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 về Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đã hết hiệu lực thi hành. Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ về Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động hiện nay không có quy định về bậc lương để xác định chi phí. Vì vậy, trong quá trình lập dự toán cho các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, địa phương chưa có căn cứ tính bậc lương áp dụng cho cán bộ triển khai xây dựng phần mềm nội bộ, không có căn cứ để bảo vệ dự toán.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến trả lời như sau:

1. Về kiến nghị sửa văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông:

Ngày 21/3/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có văn bản số 926/BTTTT-CĐSQG ngày gửi các Bộ, ngành, địa phương về việc trao đổi, phản ánh tình hình thực hiện, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ (nếu có) trong quá trình thực hiện văn bản số 2589/BTTTT-ƯDCNTT ngày 24/8/2011, hiện nay Bộ Thông tin và Truyền thông đang chỉ đạo đơn vị chuyên môn tổng hợp các ý kiến của Bộ, ngành, địa phương và dự kiến ban hành văn bản thay thế trong Quý III/2023.

2. Về cách tính chi phí nhân công trong dự toán phần mềm nội bộ:

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 129/QĐ-BTTTT ngày 03/02/2021 ban hành hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Văn bản này được sử dụng để tính chi phí nhân công trong dự toán phần mềm nội bộ theo phương pháp tính chi phí tại công văn số 2589/BTTTT-ƯDCNTT (dự kiến văn bản thay thế ban hành trong Quý III/2023).

Tại Quyết định số 129/QĐ-BTTTT, mức lương được áp dụng để tính toán chi phí nhân công là mức lương cơ sở do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ. Mức lương cơ sở được áp dụng từ ngày 01/7/2023 là mức lương theo quy định tại Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Thông tin và Truyền thông đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Tuyên Quang, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang để trả lời cử tri./.

Bộ Thông tin và Truyền thông
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top