Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thứ tư, 11/10/2023 10:17

Công văn số 4973/BTTTT-VP ngày 29/9/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn gửi tới sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo công văn số 6122/VPCP-QHĐP ngày 10/8/2023, nội dung kiến nghị như sau:

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo bộ, ngành Trung ương chia sẻ và hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) của bộ, ngành (Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Cổng DVC cấp đổi giấy phép lái xe (Bộ Giao thông vận tải); Hệ thống lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp); Hệ thống một cửa ASEAN (Bộ Khoa học và Công nghệ); các hệ thống dịch vụ công của ngành dọc (BHXH, Công an, điện lực…) với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh để tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC; kịp thời công bố, công khai TTHC, không chèn ngày, chèn số (Ví dụ: Quyết định số 292/QĐ-LĐTBXH của Bộ LĐTBXH, ký ngày 16/3/2023 nhưng có điều khoản có hiệu lực từ ngày 01/01/2023); cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia.  

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

1. Về đề nghị cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Yêu cầu về việc công bố, cập nhật các quyết định công bố thủ tục hành chính và công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi, bổ sung), Quyết định số 31/2021/QĐ-TTg ngày 11/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công quốc gia, đồng thời Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản yêu cầu, chỉ đạo nhằm bảo đảm các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác này. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số bộ, ngành thực hiện chưa nghiêm việc công bố, cập nhật quyết định công bố thủ tục hành chính và công khai lên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến việc tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hành chính của địa phương, cũng như việc tiếp cận thông tin thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính nói chung, chất lượng công bố, công khai thủ tục hành chính nói riêng, năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đồng thời, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại một số bộ, ngành, địa phương; Thanh tra Chính phủ sẽ thành lập Đoàn thanh tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính tại một số bộ, ngành.

2. Về đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương chia sẻ và hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của Bộ, ngành:

Tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương “Thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu hiệu quả, thông suốt giữa các cơ quan nhà nước bảo đảm tránh đầu tư chồng chéo, lãng phí, tuân thủ đúng quy định của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu; hạn chế cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không thu thập lại dữ liệu hoặc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, dữ liệu khi thực hiện thủ tục hành chính nếu thông tin, dữ liệu này đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ, trừ trường hợp thông tin, dữ liệu không bảo đảm yêu cầu về chất lượng, theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành hoặc pháp luật có quy định khác”.

Thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, hiện Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia NDXP đã kết nối với hệ thống của 90 cơ quan, đơn vị; 09 cơ sở dữ liệu và 14 hệ thống thông tin có quy mô, phạm vi từ Trung ương đến địa phương. Trong đó, có một số hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành như: Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hệ thống lý lịch tư pháp của Bộ Tư pháp, Giá của Bộ Tài chính, Cổng DVC cấp đổi giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải… Bộ TTTT đã giao Cục Chuyển đổi số quốc gia là đầu mối hỗ trợ triển khai kết nối.

Đối với việc chia sẻ, kết nối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, hiện nay, Văn phòng Chính phủ đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công quốc gia với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh của 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công.

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Lạng Sơn, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn để trả lời cử tri./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top