Bộ Thông tin và Truyền thông tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023

Thứ ba, 29/08/2023 18:24

Sáng ngày 29/8/2023, tại Ba Vì, Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2023. Tham dự hội nghị có ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ; giảng viên ông Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT...

1_2.jpg

Toàn cảnh hội nghị tập huấn CCHC năm 2023 

Theo báo cáo kết quả cải cách hành chính năm 2022 của Bộ TT&TT cho biết, Bộ TT&TT xếp thứ 05/17 bộ, cơ quan ngang bộ (tăng 04 bậc so với năm 2021) với tổng điểm 86,93/100 (tăng 0,18 điểm so với năm 2021 (trong đó điểm thẩm định 62,05/68,5 = 90,58% tăng 0,02 điểm; điểm điều tra xã hội học 24,89/31,50 = 79,02% tăng 4,38 điểm)

Đối với việc đánh giá CCHC của các đơn vị thuộc Bộ TTTT, năm 2022, giá trị trung bình chỉ số CCHC của 11 Cục thuộc Bộ là 80,07%, giảm 1,87% với năm 2021. 07/10 Cục có chỉ số CCHC giảm so với năm 2021. Cục Xuất bản, In và Phát hành có chỉ số CCHC tăng nhiều nhất 4,63%, Cục Chuyển đổi số quốc gia tăng 4,27%, Cục An toàn thông tin có chỉ số tăng 4,07%, cả 3 Cục đều tăng 02 bậc so với năm 2021.

Cục Thông tin đối ngoại có chỉ số giảm 3,13% so với năm 2021, nhưng tăng 3 bậc trong bảng xếp hạng, là đơn vị có kết quả CCHC tốt nhất năm 2022. Cục Thông tin cơ sở giữ nguyên vị trí thứ 2.

Một số lý do dẫn đến các đơn vị có kết quả chỉ số CCHC thấp, bao gồm: Hoàn thành chậm tiến độ yêu cầu các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; không có sáng kiến trong CCHC; chưa hoàn thành hoặc hoàn thành chậm tiến độ đăng ký các văn bản quy phạm pháp luật được giao thực hiện; chậm thực hiện việc công bố TTHC theo quy định; không hoàn thành dự toán thu - chi năm 2022; không xây dựng và ban hành kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị; triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến chưa đạt yêu cầu đặt ra; kết quả CCHC năm sau không tiến bộ hơn so với năm trước; kết quả CCHC của đơn vị làm ảnh hưởng đến kết quả CCHC của Bộ.

Bên cạnh đó, tổng quan kết quả CCHC năm 2022 của các đơn vị Khối cơ quan Bộ cho thấy: Kết quả CCHC của các đơn vị khối cơ quan Bộ cao và tương đối đồng đều giữa các đơn vị cả về điểm thẩm định (đạt từ 86% trở lên) và điểm điều tra xã hội học (08/08 đơn vị có kết quả điều tra XHH đạt trên 90%).

2_1.jpg

Giảng viên Đỗ Quý Tiến, Phó Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ 

Cải cách hành chính để thúc đẩy chuyển đổi số

Phát biểu tại hội nghị, Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT  cho biết, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030 đã nêu rõ mục tiêu CCHC là “Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân”.

Để đạt được mục tiêu này, Nghị quyết cũng đã nêu rõ quan điểm và yêu cầu: “Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, phương thức quản trị hiện đại, trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; tận dụng có hiệu quả thành tựu, tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Nghị quyết cũng đã xác định rõ trọng tâm cải cách hành chính trong giai đoạn này là: Cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

buihoangphuong-pb.jpg

Ông Bùi Hoàng Phương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Ông Bùi Hoàng Phương cũng nhấn mạnh, việc thực hiện nhiệm vụ CCHC của Bộ TT&TT không phải chỉ là công việc nội bộ của Bộ TT&TT mà Bộ còn có vai trò, trách nhiệm to lớn trong công cuộc CCHC của đất nước, thúc đẩy chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Chia sẻ tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ TT&TT cho biết, Trong 7 lĩnh vực được đánh giá, xếp hạng thì lĩnh vực “cải cách chế độ công vụ - xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức” và chỉ số “Xây dựng và phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số” của Bộ xếp thứ nhất. 2 lĩnh vực này là 2 lĩnh vực trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2030. Đây là kết quả cao, rất đáng khích lệ, tuy nhiên, chưa đạt được như kỳ vọng của Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ. Trong tình hình thiếu biên chế, thiếu nhân lực chất lượng cao, Bộ TT&TT chưa ban hành được chính sách thu hút, giữ chân người trình độ, năng lực vào công tác tại Bộ cũng như chưa tham mưu ban hành đươc chế độ, chính sách ưu đãi đối với nhân lực làm công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước. Bộ cũng chưa triển khai được nhiều giải pháp, công cụ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ và hoạt động nghề nghiệp.

Để hoàn thiện thể chế, chính sách về chuyển đổi số; đi đầu, nêu gương trong công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số trrong những năm tiếp theo, các cán bộ, công chức viên chức của Bộ TT&TT cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm hơn nữa để việc CCHC trong Bộ đạt hiệu quả./.

ĐTT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top