Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu Điện Việt Nam

Thứ hai, 25/03/2013 21:24

Ngày 18/3/2012, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt quyết định ban hành tạm thời Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu Điện Việt Nam (QĐ số 249/QĐ-BTTTT). Đây là quyết định quan trọng, tiếp theo trong một loạt các quyết định của Bộ nhằm thực hiện Quyết định số 1746/QĐ-TTg, ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ điều chuyển quyền đại diện chủ sở hữu tại Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam từ Tập đoàn VNPT về Bộ Thông tin Truyền thông.

img

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu Điện Việt Nam gồm 11 Chương, 65 Điều và 02 phụ lục.

Chương I, là các quy định chung. Giải thích một số cụm từ trong Điều lệ. Tên và trụ sở chính. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân. Mục tiêu, lĩnh vực hoạt động và ngành nghề kinh doanh. Vốn Điều lệ. Quy định chủ sở hữu Nhà nước tại Tổng Công ty.       

Chương II. Quy định Quyền và nghĩa vụ của Bưu Điện Việt Nam.

Chương III. Quy định quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước tại Bưu Điện Việt Nam.

Chương IV. Quy định tổ chức quản lý của Bưu Điện Việt Nam, trong đó quy định Chủ tịch, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc của Bưu Điện Việt Nam; nghĩa vụ, trách nhiệm và quan hệ giữa Chủ tịch Tổng Công ty và Tổng Giám đốc Tổng Công ty; Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Bộ máy giúp việc

Chương V. Quan hệ giữa Bưu Điện Việt Nam với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty con, Công ty liên kết.

Chương VI. Cơ chế hoạt động tài chính.

Chương VII. Quy định việc tổ chức lại, đa dạng hóa sở hữu, giải thể, phá sản Bưu Điện Việt Nam.

Chương VIII. Quy định sổ sách và hồ sơ của Bưu Điện Việt Nam.

Chương IX. Giải quyết tranh chấp nội bộ, sửa đổi điều lệ của Bưu Điện Việt Nam.

Chương X. Quy định Điều khoản thi hành.

Điều lệ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sau khi Điều lệ mẫu của Tổng Công ty Nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ được ban hành theo quy định tại khoản I, Điều 11, Nghị định số 99/2012/NĐ-CP, ngày 15/11/2012 của Chính phủ, Tổng Công ty có trách nhiệm xây dựng, trình Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng Công ty Bưu Điện Việt Nam.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được phê duyệt, Bưu Điện Việt Nam sẽ điều chỉnh hoặc ban hành mới các quyết định liên quan tới tổ chức của các đơn vị thành viên, và các cơ chế, quy chế nội bộ của Tổng Công ty.
 
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Bưu Điện Việt Nam

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top