Bộ Thông tin và Truyền thông lấy ý kiến về việc xét đề nghị phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Thứ sáu, 25/05/2012 10:18

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003, căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2012 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 42/2010/NĐ-CP.

img

Căn cứ văn bản hướng dẫn số 171/BTĐKT-VI ngày 24/2/2012 của Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương về việc xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc. Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tổ chức xét đề nghị Thủ tướng Chính phủ phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 21 cá nhân (có danh sách kèm theo). Để đảm bảo chất lượng xét chọn và thực hiện đúng quy định về quy trình, thủ tục hồ sơ xét đề nghị Thủ tướng phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Vụ Tổ chức cán bộ - Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Bộ xin thông báo danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân được đề nghị xét phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc đến toàn thể cán bộ công chức Ngành Thông tin và Truyền thông biết và cho ý kiến bình xét khen thưởng đối với các cá nhân có tên trên.

Kính mời các cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên trong toàn ngành thông tin và truyền thông xem nội dung và tham gia góp ý tại đây.
BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top