Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành Thông tư Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng

Thứ năm, 28/02/2013 10:33

Ngày 22/01/2013, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 02/2013/TT-BTTTT Quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng.

img
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông tại 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Thông tư gồm 3 điều quy định Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng đối với dịch vụ viễn thông cố định mặt đất và dịch vụ viễn thông di động mặt đất cụ thể như sau:

1: Đối với dịch vụ viễn thông cố định mặt đất:   
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – Dịch vụ điện thoại: theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 35:2011/BTTTT
 
Dịch vụ viễn thông cố định mặt đất – Dịch vụ truy nhập Internet (ADSL) theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2011/BTTTT
 
2: Đối với dịch vụ viễn thông di động mặt đất:    
 
Dịch vụ viễn thông di động mặt đất - Dịch vụ điện thoại theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 36:2011/BTTTT

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT ngày 22/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Toàn văn chi tiết của thông tư xem tại đây.
BBT
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top