Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông

Thứ sáu, 25/01/2013 15:12

Ngày 24/01/2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã ký Quyết định số 73/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch về việc tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông.

img
Trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông 18 Nguyễn Du - Hà Nội
Thực hiện nhiệm vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội, Kế hoạch số 216/KH-UBDTSĐHP ngày 28/12/2012 của Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị, Quyết định số 136/QĐ-TTg ngày 11/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong toàn ngành thông tin và truyền thông.
 
Mục đích việc lấy ý kiến để toàn ngành thông tin và truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm và trí tuệ cá nhân, tổ chức đóng góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đoàn thể các tầng lớp nhân dân biết và tham gia ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.
 
Yêu cầu đối với công tác truyền thông và công tác lấy ý kiến dự thảo cụ thể như sau:

Đối với công tác tuyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí, xuất bản phải xây dựng kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân biết, hiểu và đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Đối với công tác lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 trong ngành thông tin truyền thông, việc tổ chức lấy ý kiến Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 phải được thực hiện rộng rãi ở tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, hiệp hội và các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong lĩnh vực TT&TT đảm bảo dân chủ, khoa học, công khai, đảm bảo tiến độ, thiết thực và tiết kiệm. Mọi ý kiến góp ý phải được nghiên cứu, tổng hợp chu đáo để xây dựng báo cáo góp ý của Bộ. Các cấp ủy Đảng phối hợp chặt chẽ với các cấp lãnh đạo chuyên môn để thực hiện việc quán triệt tại các nội dung của kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả tại đơn vị mình…
 
Kế hoạch cũng chỉ rõ những đơn vị như Cục báo chí, Cục quản lý PTTH&TTĐT, Cục Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông quán triệt tới đầy đủ các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và các nhà xuất bản chú trọng công tác truyền thông, thông tin đầy đủ các hoạt động có liên quan đến việc tổ chức lấy ý kiến óng góp của nhân dân vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992...
 
Vụ Pháp chế là cơ quan thường trực giúp Bộ trưởng, Ban chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai kế hoạch này.
 
Được biết Trung tâm Thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đã mở chuyên mục lấy ý kiến góp ý tại Trang Thông tin điện tử của Bộ từ ngày 25/1/2013 đến 5/3/2013. Mọi tổ chức, cá nhân có thể gửi ý kiến đóng góp tại đây.
 
Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.
 
Nội dung chi tiết quyết định tại đây.
Việt Thắng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Top