Bình Dương: Kế hoạch triển khai phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025

Thứ bảy, 29/04/2023 16:33

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương vừa ban hành Kế hoạch số 676/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

tt20230219-037.jpg 

Ảnh minh họa

Theo đó, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo bước đột phá trong triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời, phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Phát triển nguồn nhân lực để thực hiện hiệu quả Chương trình chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Đến năm 2025, lãnh đạo các cấp, các ngành trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhận thức sâu sắc về chuyển đổi số để chỉ đạo thực hiện chuyển đối số tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Người dân được cung cấp thông tin, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội. 100% cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước được tập huấn, cập nhật kiến thức về chuyển đổi số, kỹ năng số, công nghệ số. 100% cán bộ chuyên trách, phụ trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về công nghệ số. 70% số người dân trong độ tuổi lao động biết đến và có kỹ năng sử dụng các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; cơ bản nắm được cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu.

Đến năm 2030, 90% số người dân trong độ tuổi lao động của tỉnh biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến

100% các sở, ban, ngành thuộc tỉnh xây dựng được mạng lưới chuyển đổi số đến tận cấp cơ sở với đội ngũ thành viên được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng làm nòng cốt cho tiến trình chuyển đổi số trong các ngành, các cấp. Tuyển chọn, cử cán bộ tham gia Chương trình “Đào tạo được tối thiểu 1.000 chuyên gia chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực, địa phương” do Bộ Thông tin và Truyền thông điều phối, để trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt, tổ chức và lan tỏa tiến trình chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn. Tham gia thí điểm mô hình “Giáo dục đại học số” và triển khai mô hình tại một số cơ sở giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh, khi mô hình được hoàn thiện, triển khai theo định hướng của bộ, ngành. Đào tạo được 30 kỹ sư, cử nhân, cử nhân thực hành chất lượng cao chuyên ngành công nghệ  số tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh có thế mạnh trong đào tạo chuyển đổi số. 50% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Đến năm 2030, 90% số người dân trong độ tuổi lao động của tỉnh biết đến các loại hình dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu khác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, ngân hàng; thành thạo cách thức sử dụng dịch vụ khi có nhu cầu. Tỉnh mở rộng triển khai mô hình “Giáo dục đại học số” theo định hướng chung của bộ, ngành. Đào tạo được 90 kỹ sư, cử nhân, cử nhân thực hành chất lượng cao chuyên ngành công nghệ số tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh có thế mạnh trong đào tạo chuyển đổi số. 80% cơ sở giáo dục các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông có tổ chức các hoạt động giáo dục STEM/STEAM và kỹ năng số.

Để đạt được các mục tiêu trên, tỉnh Bình Dương đưa ra 03 nhóm giải pháp thực hiện, bao gồm Nhóm các nhiệm vụ về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng về chuyển đổi số; Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số. Cụ thể, đối với nhóm các nhiệm vụ về nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, cần tập trung xây dựng chiến dịch truyền thông số về chuyển đổi số, xây dựng các chuyên mục, chuyên trang chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng; các trang mạng xã hội, trên các cổng/trang thông tin điện tử nội bộ của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, triển lãm về chuyển đổi số, các cuộc triển lãm, trưng bày lưu động về sản phẩm số, giải pháp số, các thành tựu về chuyển đổi số của tỉnh; các cuộc thi tìm hiểu về chuyển đổi số, báo chí viết về chuyển đổi số và Chương trình chuyển đổi số quốc gia. Cung cấp thông tin để thực hiện đánh giá, xếp hạng tỉnh Bình Dương trong các chỉ số toàn quốc theo hương dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Chia sẻ kinh nghiệm hay trong công tác chuyển đổi số.

Đối với Nhóm các nhiệm vụ về phổ cập kỹ năng về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình đào tạo, đào tạo lại, đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức phổ cập kỹ năng số cho người dân qua Nền tảng học trực tuyến mở đại trà; xây dựng và cập nhật phương pháp, tiêu chí đo lường kỹ năng số, khoảng cách số. Đối với Nhóm các nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, công nghệ số cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác tham mưu chuyển đổi số; tham gia Chương trình đào tạo, bồi dưỡng tối thiểu 1.000 chuyên gia chuyển đổi số; đào tạo giáo viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, sau đại học bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo hoặc bổ sung thêm nội dung đào tạo về chuyển đổi số; xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình STEM/STEAM trong giáo dục phổ thông; triển khai mạng lưới hệ thống thư viện điện tử. 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top