Bình Dương “đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh

Thứ bảy, 29/04/2023 13:54

Trong thời gian qua, tỉnh Bình Dương luôn quan tâm đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, nhằm hoàn thành mục tiêu chung chuyển đổi số của quốc gia là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu theo Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng 2030.

IMG-9143.jpg 

Quyết liệt đẩy nhanh các hoạt động chuyển đổi số

Hiện nay, trong làn sóng phát triển như vũ bão của khoa học – công nghệ, các đô thị trên thế giới đang hướng đến phát triển bền vững. Việc phát triển đô thị thông minh sẽ là xu hướng chung và trở thành mối quan tâm đặc biệt của các quốc gia. Hòa chung với mục tiêu chung của cả nước, tỉnh Bình Dương đã khởi động khá sớm và đang bắt tay vào xây dựng mô hình thành phố thông minh với Đề án “Binh Duong Navigator 2021” - Đề án phát triển kinh tế - xã hội Bình Dương, triển khai mô hình hợp tác Ba Nhà, hướng tới Đô thị Thông minh", đồng thời, triển khai hoàn thiện Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đã xác định rõ chuyển đổi số là “chìa khóa” để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đẩy mạnh chuyển đổi số với các trụ cột chính quyền số, kinh tế số, công dân số và xã hội số để làm thay đổi tổng thể và toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính quyền hiệu lực, hiệu quả, minh bạch; thay đổi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, gia tăng năng suất lao động, tạo động lực tăng trưởng; thay đổi cách sống, làm việc của người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển; các ngành, lĩnh vực trọng điểm thực hiện chuyển đổi số theo hướng tối ưu hóa, thông minh hóa, góp phần thực hiện mục tiêu “Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại” theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Căn cứ vào Nghị quyết chuyển đổi số, các cấp, các ngành trong tỉnh đã quan tâm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số rộng rãi, có hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành, trong hoạt động của doanh nghiệp và người dân; hạ tầng kỹ thuật CNTT được đầu tư, kết nối hoàn thiện; việc xây dựng chính quyền điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu đã mang lại một số kết quả thiết thực. Điểm nhấn về hoạt động chuyển đổi số của tỉnh là đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC). Sự ra đời của Trung tâm được xem là bước đột phá, tạo dựng được nền tảng xây dựng và củng cố chính quyền điện tử. Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh đã xây dựng và hoàn thiện trên 25 lĩnh vực, với hơn 1.000 chỉ tiêu phục vụ điều hành phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội, với nhiều chỉ số quan trọng, giúp cho công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh được kịp thời.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương đã thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số và Tổ giúp việc chuyển đổi số các cấp; Tổ Báo cáo viên chuyển đổi số cấp tỉnh. Thành lập 585 Tổ công nghệ số cộng đồng với tổng số 2.992 thành viên. Triển khai hợp nhất Cổng Dịch vụ công trực tuyến với hệ thống thông tin một cửa điện tử thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Các ứng dụng nền tảng của chính quyền điện tử đang dần được xây dựng và hoàn thiện. Tỉnh đã đưa vào sử dụng Ứng dụng phục vụ người dân và doanh nghiệp “Bình Dương Số” và ứng dụng phục vụ điều hành chính quyền “Chính quyền số Bình Dương”. Trong năm 2022, tỷ lệ thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 52%. Tỷ lệ các sở, ngành xây dựng danh mục tài nguyên thông tin và thực hiện chia sẻ đạt 74%. Tỷ lệ lượng thông tin cung cấp công khai cho người dân có cơ chế phản hồi thông tin đạt 90%. 360.000 hồ sơ đã được tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 1,1 triệu hồ sơ về thủ tục hành chính công qua đường bưu chính. Tỉnh đã triển khai Nền tảng địa chỉ số gắn với Bản đồ số với hơn 286.949 đối tượng đã được gắn địa chỉ số.

Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cũng được tỉnh chú trọng triển khai thực hiện và được cụ thể hóa thông qua Kế hoạch thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Với mục tiêu chung là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số quốc gia. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương.

Trong năm qua, tỉnh đã triển khai thực hiện các khóa đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức cho các đối tượng là lãnh đạo Sở, ngành và đội ngũ nòng cốt trong triển khai chuyển đổi số tại địa phương. Triển khai các chương trình cách tiếp cận nền tảng trong triển khai chuyển đổi số, các khóa đào tạo kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho người dùng cuối. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số, quản lý dự án công nghệ thông tin cho hơn 100 người; cử cán bộ tham dự khóa đào tạo 100 chuyên gia về Chính phủ điện tử. Thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung về hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cổng Thông tin điện tử của tỉnh cũng thường xuyên đăng tải tin, bài, các cơ chế, chính sách về hoạt động chuyển đổi số để cho các tổ chức, cá nhân truy cập, tìm hiểu thông tin về hoạt động chuyển đổi số của địa phương.

Việc triển khai quyết liệt các hoạt động chuyển đổi số tại địa phương, đã tạo ra những thành quả đáng khích lệ, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chỉ số xếp hạng ứng dụng CNTT của Bình Dương 02 năm liền (2019, 2020) xếp hạng cao trong 63 tỉnh, thành phố; Chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) tỉnh Bình Dương có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, xếp hạng 22/63 tỉnh thành phố, tăng 09 bậc so với năm 2020 (xếp hạng 31/63 tỉnh thành phố); năm 2022, Bình Dương lần thứ 4 liên tiếp được vinh danh một trong 21 đô thị có chiến lược phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới.

Định hướng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 19/5/2022 về chuyển đổi số tỉnh Bình Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông để triển khai thực hiện, đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Trong đó, chú trọng nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các ngành, địa phương đối với việc xác định chỉ số chuyển đổi số cấp bộ, cấp tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Ban hành kế hoạch hành động hàng năm về chuyển đổi số; chính sách thuê chuyên gia chuyển đổi số; chính sách khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời, tổ chức các hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hàng năm phổ biến, quán triệt và giám sát tuân thủ kiến trúc Chính quyền điện tử của tỉnh.

Bên cạnh đó, cần tỉnh cần tập trung triển khai Trung tâm dữ liệu phục vụ chuyển đổi số theo hướng sử dụng công nghệ điện toán đám mây đạt tiêu chuẩn và kết nối với Nền tảng điện toán đám mây Chính phủ theo mô hình do Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn. Phấn đấu 100% hộ gia đình có kết nối Internet băng rộng cáp quang. Đẩy mạnh triển khai các nền tảng số dùng chung. Triển khai thành lập và tổ chức hoạt động các Tổ công nghệ số cộng đồng đến cấp xã; đảm bảo 100% các xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin, chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng cho cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai phổ cập kỹ năng số cơ bản cho người dân trên nền tảng OneTouch; triển khai bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng số cho người lao động trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức đào tạo về chuyển đổi số cho sinh viên.

Xây dựng và phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ cho các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, đảm bảo các hệ thống thông tin đều được phê duyệt hồ sơ đề xuất cấp độ. Thực hiện cài đặt hệ thống phòng, chống mã độc và chia sẻ thông tin (SOC) với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia cho 100% máy chủ và máy trạm của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các sự cố trong các cơ quan nhà nước; giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia; kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin; xây dựng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng cho các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước; tổ chức các cuộc diễn tập xử lý các sự cố tấn công mạng. Đảm bảo kinh phí chi cho an toàn thông tin cho chuyển đổi số.

Thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu chức năng, tính năng kỹ thuật theo quy định và thực hiện chuyển đổi sang IPv6. Đưa các dịch vụ dữ liệu có trên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia vào sử dụng chính thức tại tỉnh. Nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đảm bảo tỷ lệ chi ngân sách nhà nước cho hoạt động chính quyền số đạt tối thiểu 0,5% tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Nâng cao tỷ trọng kinh tế số trong GRDP đảm bảo đạt tối thiểu 20% GRDP của tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp nền tảng số hoạt động, đảm bảo số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt 500 doanh nghiệp, doanh nghiệp nền tảng số đạt tối thiểu 100 doanh nghiệp. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, tham gia chương trình SMEdx đảm bảo đạt tối thiểu đạt 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt tối thiểu 10.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy các doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt tối thiểu 1.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh các giao dịch trên sàn thương mại điện tử Voso.vn và Postmart.vn. Thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng tên miền .vn nhằm gia tăng số lượng.

Phổ cập danh tính số, tài khoản định danh điện tử cho người dân trên địa bàn tỉnh. Triển khai cấp tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác cho người dân từ 15 tuổi trở lên đảm bảo tối thiểu 80% người dân được cấp trên tổng số người dân từ 15 tuổi trở lên. Số lượng dân số ở độ tuổi trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân. Triển khai gắn địa chỉ số đến 100% các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổ chức đào tạo bồi dưỡng kỹ năng số cơ bản cho người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo mức độ người dân được tham gia vào cùng cơ quan nhà nước giải quyết vấn đề của địa phương với chính quyền. Đảm bảo kinh phí chi cho các hoạt động xã hội số ở mức cao nhất. Đồng thời, ban hành và triển khai Đề án phát triển Đô thị thông minh; ban hành kiến trúc ICT phát triển Đô thị thông minh; thực hiện đo lường chỉ số KPI phát triển Đô thị thông minh.

Cùng với đó, đảm bảo ứng dụng khai thác nền tảng ứng dụng Bình Dương số hoạt động ổn định, hiệu quả, cung cấp được nhiều tiện ích cũng như gia tăng tương tác giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp trên môi trường số, góp phần cung cấp nhiều thông tin cho Chính quyền số tỉnh Bình Dương nhiều hơn để phục vụ công tác điều hành kinh tế - xã hội, phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top