Bình Dương: Chủ động chuyển đổi số ngành TN&MT phục vụ phát triển bền vững

Thứ sáu, 28/04/2023 17:33

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Dương, Sở TN&MT Bình Dương đã và đang triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý về tài nguyên và môi trường, nhất là chủ động chuyển đổi số ngành TN&MT, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Bình Dương.

2023530-m18.jpg

Ảnh minh họa

Nâng cao năng lực

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số ngành TN&MT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ngành TN&MT Bình Dương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý dữ liệu, nâng cao năng lực cơ sở hạ tầng, tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử; đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các nhiệm vụ được giao, bám sát các nội dung chuyển đổi số của ngành và địa phương bảo đảm sử dụng dữ liệu, thông tin để phân tích, xử lý dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chuyên môn nghiệp vụ.

Cũng theo Kế hoạch trên, đến năm 2025, Sở TN&MT Bình Dương cùng ngành TN&MT sẽ hoàn thiện văn bản pháp lý để phục vụ vận hành, quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu tài nguyên và môi trường, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số; nâng cấp nền tảng hạ tầng công nghệ thông tin với các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo quản lý, kết nối, liên thông, chia sẻ và khai thác sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo nguyên tắc hiệu quả, kế thừa, đồng bộ, thông minh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đồng thời, đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh, được xác thực một lần, cung cấp trên nhiều nền tảng thiết bị, tối ưu hóa, mang lại sự thuận tiện cho người dùng; 70% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC.

Ngoài ra, đảm bảo từ 50% công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn của ngành TN&MT Bình Dương hoàn toàn dựa trên phân tích, xử lý dữ liệu sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI); 100% cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường được xây dựng, cập nhật, đảm bảo tích hợp, kết nối, liên thông, đồng bộ và chia sẻ với cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh và cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường quốc gia; góp phần phát triển Chính quyền số, nền kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Định hướng đến năm 2030, ngành TN&MT Bình Dương cũng sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ về liệu tài nguyên và môi trường trên không gian mạng, liên tục cập nhật với sự tham gia, đóng góp của tổ chức, cá nhân, cộng đồng; bảo đảm cung cấp, chia sẻ dữ liệu cho thực hiện dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp, làm nền tảng phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh.

Đồng thời, ngành TN&MT Bình Dương sẽ đảm bảo 100% dịch vụ hành chính công phát sinh hồ sơ trực tuyến; tích hợp các dịch vụ công trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia; đảm bảo 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh; 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc trên công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số, trong đó 90% sử dụng công nghệ IoT.

Ngoài ra, cơ bản việc quản lý, điều hành và giám sát, dự báo, cảnh báo về tài nguyên và môi trường của ngành TN&MT hoàn toàn trên cơ sở phân tích, xử lý dữ liệu lớn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, theo thời gian thực, hỗ trợ ra quyết định chính xác, kịp thời; đảm bảo từ 70% hoạt động thanh, kiểm tra của ngành được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; 100% người làm việc trong ngành được đào tạo về kỹ năng số đáp ứng yêu cầu vận hành Chính phủ số.

Đảm bảo hiệu quả

Để triển khai thực hiện hoàn thành tốt Kế hoạch trên, ngoài việc rà soát, đầu tư trang thiết bị bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành TN&MT; duy trì kiểm tra đánh giá, thường xuyên diễn tập ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; Sở TN&MT Bình Dương cũng sẽ đầu tư hiện đại hóa, nâng cao năng lực hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở và các đơn vị thuộc Sở.

Cùng với đó, Sở TN&MT Bình Dương tiếp tục đầu tư, phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng mạng, trang thiết bị ghi nhận, hiển thị, trình bày thông tin tại Sở đáp ứng lưu trữ, truy xuất dữ liệu nhanh chóng; tạo nền tảng hạ tầng số để triển khai, vận hành các hệ thống thông tin chuyên ngành phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ các cấp lãnh đạo đưa ra quyết định kịp thời trong quản lý, điều hành; tăng cường hợp tác, trao đổi, học tập và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong nước về chuyển đổi số ngành TN&MT; đổi mới nhận thức, khuyến khích sáng tạo, học tập, chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số với các sở, ban, ngành trong và ngoài tỉnh.

Song song đó, Sở TN&MT Bình Dương sẽ xây dựng và triển khai hệ thống thông tin xử lý hồ sơ, TTHC của ngành bảo đảm kết nối với Cổng dịch vụ công của tỉnh Bình Dương, Cổng dịch vụ công quốc gia và các cơ sở dữ liệu quốc gia; rà soát tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ giải quyết TTHC trên môi trường điện tử theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 và Nghị định 42/2022/NĐ-CP ngày 14/6/2022 của Chính phủ để tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp.

Ngoài ra, Sở TN&MT tăng cường sự tham gia, tương tác của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử; hoàn thiện hệ thống tiếp nhận và phản hồi các phản ánh kiến nghị được gửi tới các phòng ban, đơn vị trực thuộc; tham mưu, phát triển các hệ thống dịch vụ công trực tuyến được triển khai từ Trung ương đến địa phương lên mức độ toàn trình để đơn giản hóa việc kê khai thủ tục dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành và các hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Mặt khác, Sở TN&MT Bình Dương sẽ xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Sở đảm bảo kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, Sở TN&MT tập trung xây dựng, cung cấp, kết nối thông tin, dữ liệu với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) của tỉnh Bình Dương và của Trung ương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đặc biệt, Sở TN&MT Bình Dương tập trung xây dựng và vận hành Hệ thống giám sát, chỉ đạo điều hành tập trung ngành TN&MT (OC), nhằm phục vụ công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp; tạo nền tảng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Dương; thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐTNMT ngày 04/11/2022 của Ban Cán sự Đảng Bộ TN&MT về xây dựng, hoàn thiện pháp luật tài nguyên và môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Bình Dương giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 đã được ban hành tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 31/03/2021 của UBND tỉnh Bình Dương.

Tường Tú (baotainguyenmoitruong.vn)
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top