Bến Tre đặt mục tiêu tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ phải đạt 80%

Thứ tư, 31/08/2022 06:05

Ngày 19/7/2022, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành Văn bản số 4496/UBND-KGVX về việc giao chỉ tiêu tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) năm 2022.

3.jpg

Ảnh minh họa

Cụ thể, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (áp dụng đối với DVCTT đang cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh) phải đạt 80%;

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của các DVCTT mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ được xử lý của các TTHC cung cấp mức độ 3, 4 đạt 50%;

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến của dịch vụ công trực  tuyến mức độ 4 trên tổng số hồ sơ được xử lý của các TTHC  cung cấp mức độ 4 đạt 30%;

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết của các dịch vụ công trực tuyến mức độ  3, 4 trên tổng số hồ sơ giải  quyết của tất cả thủ tục hành  chính (bao gồm trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục  hành chính của tỉnh và Cổng  Dịch vụ công của Bộ ngành) đạt 50%;

Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%;

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (áp dụng cho các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của Văn phòng Chính phủ) đạt 100%. 

UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cung cấp, tích  hợp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong đó phân rõ lộ trình cụ thể theo từng  tháng, từng quý; phân công, giao nhiệm vụ kèm chỉ tiêu đối với từng phòng, ban,  đơn vị trực thuộc và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để hoàn  thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao; tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và có hình thức hướng dẫn phù hợp để người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện; chỉ đạo công chức, viên chức có liên quan trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải thực hiện đầy đủ, kịp  thời các bước trên môi trường điện tử đảm bảo đạt các chỉ tiêu về tỷ lệ sử dụng  dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022; rà soát, tham mưu đề xuất danh sách thủ tục hành chính triển khai thực  hiện thí điểm không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với các thủ tục hành chính đã triển  khai cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến để giải quyết trên môi trường mạng. 

Tuấn Dũng
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top