Báo Nhân dân điện tử với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ hai, 29/11/2021 16:19

Trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Báo Nhân Dân nói chung và Báo Nhân Dân điện tử nói riêng xác định việc quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đơn vị là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng.

bao-nd.jpg

Báo Nhân dân điện tử quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, kể từ ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Nghị quyết của Bộ Chính trị đã đề ra bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Chủ động tăng cường thông tin tích cực đi đôi với ngăn chặn có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội...

Với vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng và Nhà nước, báo chí cách mạng Việt Nam luôn gắn bó, đồng hành với sự nghiệp của Đảng và dân tộc; là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là phương tiện quan trọng tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; là diễn đàn để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, quản lý xã hội. Những năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, báo chí đã làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện đường lối đổi mới. Báo chí nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, có đóng góp to lớn trong công tác tuyên truyền thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân đóng góp với Đảng, Nhà nước, là kênh thông tin không thể thiếu để Đảng, Nhà nước nắm rõ hơn đời sống của nhân dân và việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, từ đó hoàn thiện chủ trương, chính sách, sát với yêu cầu của thực tiễn. Báo chí cũng là lực lượng tiên phong trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị, ngăn chặn các thông tin xấu độc hại, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự nghiệp đổi mới.

Trải qua 70 năm hoạt động, được sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí Tổng Bí thư của Đảng, Báo Nhân Dân luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ là người phát ngôn trung thực của Đảng, Nhà nước và nhân dân, ngọn cờ chính trị - tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí. Nội dung trên các ấn phẩm Nhân Dân đều bảo đảm tính thời sự, tính chiến đấu, tính định hướng dư luận xã hôị. Trong bối cảnh đất nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thách thức; sự phát triển nhanh, mạnh của báo chí cả nước (trong đó đặc biệt là các trang mạng xã hội, báo điện tử…) tạo nên thử thách, sức ép không nhỏ đối với Báo Nhân Dân. Ban Biên tập đã xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các ấn phẩm Nhân Dân, không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, văn hóa, khoa học, nghiệp vụ các ấn phẩm. Đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức trình bày, tăng tính thuyết phục, định hướng, hấp dẫn của thông tin, xây dựng mô hình truyền thông đa phương tiện.

Trong các ấn phẩm Nhân Dân, báo Nhân Dân điện tử có nhiều dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của loại hình báo chí mang tính tích hợp cao, nhất là trong bối cảnh nước ta đang hội nhập quốc tế sâu rộng và bước nhanh vào Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tính đến ngày 25-1-2019, Báo Nhân Dân điện tử chính thức phát hành trên mạng Internet với sáu ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Thông qua các sản phẩm báo chí có chất lượng, sáu ấn phẩm của Nhân Dân điện tử góp phần lan tỏa thông tin rộng rãi tới đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, qua đó phục vụ nhiệm vụ chính trị hiệu quả hơn. Trong đó, các ấn phẩm các thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga, Tây Ban Nha luôn kịp thời đưa các tin bài thời sự, các thông tin, bài viết, hình ảnh phản ánh toàn diện các mặt đời sống – xã hội, những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra bạn bè thế giới với hình thức đa dạng, phong phú, hiện đại, hấp dẫn.

Nhân Dân điện tử tiếng Việt cũng ghi dấu sự đổi mới mạnh mẽ bằng việc triển khai Đề án Đổi mới Nhân Dân điện tử tiếng Việt (2017 - 2025), trong đó trọng tâm là đổi mới công tác tổ chức xuất bản hằng ngày, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác các sự kiện thời sự trong nước và quốc tế; tăng cường các loại hình thông tin tuyên truyền hiện đại, như tọa đàm, giao lưu trực tuyến, megastory, infographic... xuất hiện thường xuyên; giao diện và hạ tầng kỹ thuật được đổi mới, nâng cấp; tích cực tham gia tuyên truyền trên mạng xã hội; lượng truy cập bạn đọc tăng 10 lần so với năm 2017.

Nhân Dân điện tử tiếng Việt đã mở nhiều chuyên trang, chuyên mục có nội dung đa dạng, phong phú với tần suất tin bài dày đặc nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh trực diện, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thí dụ như chuyên mục Bình luận – Phê phán/Trang Chính trị luôn có những bài viết, tuyến bài đấu tranh trực diện với các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội; vạch trần các thủ đoạn chống phá, các hành vi xuyên tạc của chúng nhất là trong những dịp diễn ra các sự kiện chính trị trong nước, sự kiện đối ngoại quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, hoặc thời điểm xảy ra các vụ, việc phức tạp, nhạy cảm. Đây chính là những thời điểm mà chúng thường tăng cường, điên cuồng chống phá chúng ta. Có thể nói, nắm bắt những âm mưu, thủ đoạn, phương thức, hình thức chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị là nhiệm vụ đầu tiên để nhận diện rõ các đối tượng này, nhất là khi chúng là những kẻ thù giấu mặt, cơ hội chính trị, lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí, để từ đó, chúng ta có đối sách, phương pháp đấu tranh phù hợp, đạt hiệu quả cao.

Chỉ tính riêng năm 2020, số lượng tin, bài, phóng sự ảnh, Megastory, Infographic, video của 6 ấn phẩm đạt 63.663, tăng gần 2000 tin bài so với năm 2019.

Tuy nhiên, trước những yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, trước thách thức của thời kỳ bùng nổ thông tin, để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Báo Nhân Dân nói chung và Báo Nhân Dân điện tử nói riêng xác định việc quan tâm, tăng cường công tác xây dựng Đảng trong đơn vị là yêu cầu khách quan, cấp thiết, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động, tuyên truyền của các ấn phẩm của Báo Nhân Dân điện tử.

Thứ nhất, luôn quán triệt đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng theo phương châm “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. Để thực hiện tốt công tác này, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên của Ban Nhân Dân điện tử phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cách mạng chân chính; luôn bảo đảm nguyên tắc giữ vững sự lãnh đạo của Đảng. Bởi vì, sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí chính là yêu cầu có ý nghĩa quyết định để hoạt động báo chí bảo đảm tính cách mạng, dân chủ, khoa học, nhân văn, phục vụ đất nước, phục vụ đại đa số nhân dân.

Thứ hai, tập thể Ban Nhân Dân điện tử và mỗi cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên, nhân viên... phải coi trọng việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, biến thành chương trình, kế hoạch, đề tài trong công tác xuất bản Báo Nhân Dân điện tử. Việc coi trọng công tác lý luận chính trị, tư tưởng sẽ bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, cũng như tăng tính thuyết phục và đề cao tính tư tưởng của các tác phẩm báo chí. Xác định tầm quan trọng của công tác này, Ban Nhân Dân điện tử luôn chú trọng tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, phóng viên, biên tập viên...; đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tâm lý ngại học tập nghị quyết, tâm lý thỏa mãn bằng lòng với trình độ, thiếu nhiệt huyết phấn đấu, ảo tưởng quyền lực…

Thứ ba, tăng cường kỷ luật, giữ vững sự đoàn kết, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ Ban Nhân Dân điện tử. Bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường mối quan hệ công tác giữa chi ủy với lãnh đạo Ban; tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ với các tổ chức đoàn thể, chi hội nhà báo trong Ban. Chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất và năng lực, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược; chú trọng công tác phát triển đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, giữ vững phẩm chất chính trị và đạo đức của người làm báo cách mạng.

Thứ tư, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy; xử lý kịp thời, nghiêm minh các vi phạm nếu có. Tăng cường kỷ luật thông tin, phát ngôn, thực hiện nghiêm quy chế sử dụng mạng xã hội; luôn chú trọngcông tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.../.

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top