Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ sáu, 26/11/2021 09:47

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã đăng nhiều tin, bài có giá trị định hướng chính trị sâu sắc; phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam... Báo cũng có nhiều bài viết nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, củng cố niềm tin của Dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

dttt.jpg

 Ảnh minh họa

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng luôn là nhiệm vụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh. Quán triệt quan điểm đó, từ khi ra đời và phát triển đến nay, Đảng ta luôn nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, coi đó là một bộ phận quan trọng trong công tác tư tưởng, lý luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối lãnh đạo của Đảng.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là “bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đây là những nội dung cơ bản, quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, trong đó lực lượng làm công tác Tuyên giáo, đặc biệt là hệ thống báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng. Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tư tưởng trong tình hình mới là: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, các thông tin xấu, độc trên in-tơ-nét và mạng xã hội…”.

Thực tiễn cho thấy, trên suốt chặng đường phát triển gần một thế kỷ, báo chí luôn là lực lượng xung kích, đi đầu trong công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ, nhân dân. Báo chí cách mạng Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của cách mạng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, báo chí đã góp phần tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta; củng cố mối quan hệ bền chặt, máu thịt giữa Đảng với nhân dân, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhận diện, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch luôn là một trong những ưu tiên trọng tâm trong công tác tuyên truyền của hệ thống báo chí thời gian qua. Hòa trong dòng chảy của báo chí cách mạng đó, trong những năm qua Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã vươn lên mạnh mẽ khẳng định mình và đang có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả, thể hiện qua nhiều kết quả nổi bật.

1. Đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - một trọng tâm của công tác tuyên truyền

Ngay từ khi ra đời năm 2001, với nhiệm vụ được giao là đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống tham nhũng, tiêu cực: 1). Chủ động, tích cực đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ; đấu tranh với các luận điểm sai trái xuyên tạc trên cả ba lĩnh vực: lý luận chính trị, tư tưởng - văn hóa và văn học nghệ thuật. 2). Đấu tranh phòng, chống nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực về tệ nạn xã hội. 3). Đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Thực hiện nhiệm vụ trên Ban Chỉ đạo, Ban biên tập Website Đảng Cộng sản Việt Nam (nay là Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam) đã chỉ đạo lập chuyên trang riêng về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đăng tải hàng chục nghìn tin, bài về nội dung trên tại chuyên trang và các chuyên mục liên quan: Thời sự, Tiêu điểm, Tư tưởng - Văn hóa..., trong đó có nhiều bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học có giá trị lý luận và thực tiễn, góp phần quan trọng trên mặt trận đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2017 đến nay, Ban Biên tập Báo đã tích cực chủ động đặc biệt quan tâm chú trọng mảng đề tài này trong bối cảnh các thế lực thù địch và những phần tử xấu tiếp tục triệt để lợi dụng những tiện ích trên không gian mạng để đẩy mạnh âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống phá cách mạng nước ta. Ban Biên tập Báo đã tập trung chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyến tin bài; phân công trách nhiệm từng thành viên; hình thành mạng lưới cộng tác viên chuyên trách và bán chuyên trách, đồng thời phát huy năng lực, trí tuệ, của một số phóng viên vững về bản lĩnh chính trị, giàu kinh nghiệm, giỏi nghiệp vụ để cùng tham gia tác chiến trên mặt trận đấu tranh đầy cam go này. Chuyên mục“Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” của Báo cùng các chuyên mục liên quan: Xây dựng Đảng, Tư tưởng - Văn hóa, Tiêu điểm, Thời sự, nói hay đừng, cùng bàn luận, gương sáng đảng viên, tiếng nói đảng viên trẻ… Với quan điểm “xây” làm chính thường xuyên đăng tải các tin, bài về gương đảng viên, những mô hình hay, kinh nghiệm tốt; công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, công tác tuyên giáo trong tình hình mới; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch có chất lượng, sắc bén về lý luận và đáp ứng được yêu cầu đấu tranh thực tiễn.

Nhiều tin, bài có giá trị định hướng chính trị sâu sắc, phản ánh sinh động đời sống xã hội, góp phần nâng cao dân trí, mở rộng dân chủ, phục vụ nhu cầu thông tin của công chúng. Nhiều tác phẩm được đăng tải đã phân tích, luận giải, làm rõ những giá trị bền vững, tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; thể hiện vai trò phản biện xã hội, khơi dậy và tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ kỷ cương pháp luật. Báo cũng có nhiều bài viết nhằm đấu tranh ngăn chặn, phản bác có hiệu quả từ sớm, từ xa các luận điệu sai trái, xuyên tạc, bóp méo sự thật nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Đảng, Nhà nước; bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Nhân dân; góp phần phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của Dân đối với Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Ban Biên tập Báo cũng luôn chú trọng tìm tòi những hướng đi mới để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, kết hợp giữa “xây” và “chống”. Trong đó, chú trọng xây dựng các chuyên mục, chuyên trang phù hợp với yêu cầu tuyên truyền của từng thời điểm. Trang tin điện tử Hồ Chí Minh và các chuyên trang, chuyên mục: Hệ thống tư liệu văn kiện; Xây dựng Chỉnh đốn Đảng - Những việc cần làm ngay; Đổi mới công tác cán bộ, tinh gọn bộ máy hiệu lực hiệu quả; Học và làm theo Bác; Đưa nghị quyết vào cuộc sống… được phát mạng với rất nhiều bài viết về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình, người tốt, việc tốt, phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực… đã góp phần tích cực, làm phong phú tuyến tin, bài chuyên sâu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh bám sát chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương…, thời gian qua, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã ký kết chương trình phối hợp công tác với các cơ quan báo chí lớn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Báo Đại biểu nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân, Học viện Báo chí và Tuyên truyền…; nhiều tỉnh, thành ủy: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Sự phối hợp tuyên truyền giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với các bộ, ban, ngành, địa phương đã tạo nên mạng lưới đấu tranh hiệu quả trên các loại hình báo chí cũng như trên mạng xã hội; qua đó, không chỉ giúp cho các cơ quan, ban, ngành chức năng kịp thời và chủ động nắm chắc âm mưu chiến lược, chiến thuật, thủ đoạn, chiêu trò, hình thức chống phá của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị mà còn khẳng định tính thiết thực, hiệu quả của việc xây dựng và phát triển các lực lượng, sự phối hợp giữa các lực lượng, binh chủng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhằm định hướng thông tin kịp thời trước những tin giả, tin sai sự thật do các thế lực phản động lợi dụng mạng xã hội tung tin, đặc biệt là gần đây có rất nhiều những tin giả, tin sai sự thật liên quan đến đại dịch COVID-19 gây không ít hoang mang trong cộng đồng, tháng 6/2021, Báo đã xây dựng chuyên mục mới “Cảnh báo thông tin giả” với nhiều tin, bài cảnh báo đến bạn đọc về những thông tin giả trên các trang mạng xã hội, qua đó đấu tranh vạch rõ các âm mưu, luận điệu sai trái của thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, giúp bạn đọc nhận diện các hành vi xấu nhằm gây rối trật tự xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống bình an của cuộc sống nhân dân, đi ngược lại sự phát triển của đất nước. Chuyên mục này cũng đã góp phần quan trọng phản bác các quan điểm sai trái, thù địch một cách sắc bén, hiệu quả hơn.

bao-dang.jpg

Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam luôn chú trọng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy chức năng, nhiệm vụ là diễn đàn của Nhân dân, tiếng nói của Đảng, Nhà nước trên mạng internet, tăng cường tính tương tác với bạn đọc, từ năm 2017 đến nay, Ban biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ đạo đẩy mạnh các hình thức giao lưu, tọa đàm trực tuyến, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề bàn về các nội dung liên quan đến một số vấn đề chính trị, xã hội nóng như:“Giải pháp nào để trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?”; “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay”; “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở”; “Góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, “Mãi mãi niềm tin theo Đảng” …, cùng các bài viết đầy sức thuyết phục của phóng viên, cộng tác viên đăng trên các chuyên mục: Cùng bàn luận, Nói hay đừng, Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ý kiến bạn đọc… góp phần tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, định hướng kịp thời trước các vấn đề nóng, quan trọng của đất nước.

Đặc biệt, Báo đã thực hiện tốt nhiệm vụ cổ động, tuyên truyền chính trị, phát huy tính tương tác với bạn đọc, góp phần định hướng trên diễn đàn mạng xã hội qua việc tích cực triển khai và là lực lượng chủ công trong biên tập và quản trị mạng xã hội VCNet của Ban Tuyên giáo Trung ương, góp phần tích cực trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.

Về chủ đề đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trung bình Báo đăng tải khoảng 20 tin, bài/tháng, 1 năm khoảng 240 tin, bài; trong đó có nhiều bài đạt chất lượng, được bạn đọc quan tâm truy cập cao, tạo hiệu ứng xã hội rộng rãi. Một số bài viết đã được vinh danh tại các giải thưởng báo chí uy tín như: Giải Búa Liềm Vàng, Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống tham nhũng lãng phí, Giải Báo chí Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc… cùng nhiều giải thưởng của các bộ, ngành. Đáng chú ý, trong năm 2020 và 2021, đáp ứng yêu cầu tuyên tuyền gắn với sự kiện trước, trong và sau Đại hội Đảng lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, số lượng tin, bài về chủ đề này có sự tăng vượt bậc (khoảng 50 tin, bài/tháng, gần 800 tin, bài được đăng tải trong năm 2020 và 6 tháng 2021).

2. Tiếp tục phát huy mạnh mẽ, hiệu quả, sắc bén vai trò xung kích trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam:

Có thể thấy, trong chặng đường 21 năm qua và đặc biệt là những năm gần đây, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cùng với một số cơ quan báo chí chính thống: Báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân… luôn là lực lượng đi đầu, tiên phong trong cuộc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt chỉ đạo, phương châm của công tác tuyên giáo “đi trước, mở đường”.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác tuyên tuyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn một số hạn chế, bất cập cần khắc phục như: Phương thức, cách thức tuyên truyền dù đã có nhiều đổi mới nhưng vẫn đơn điệu, thiếu sinh động, chưa phát huy được tối đa các ứng dụng đa phương tiện hiện đại của báo điện tử như: Mega story, infographic…; việc tuyên truyền đôi khi còn thiếu kịp thời, chưa bắt kịp ngay với những phát sinh “nóng” từ thực tiễn, từ đó dẫn đến hiệu ứng tuyên truyền, lan tỏa trong xã hội chưa cao; còn thiếu những cây viết tốt với nghiệp vụ chuyên môn vững, có kinh nghiệm, có bản lĩnh trong triển khai tin, bài về vấn đề này.

Trong bối cảnh đất nước đang gặp vô vàn khó khăn, phức tạp về kinh tế - xã hội do chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; một bộ phận cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…; các thế lực thù địch, phản động triệt để tận dụng internet, mạng xã hội, xây dựng các trang web, đặt máy chủ ở nước ngoài, đăng tải thông tin xuyên tạc, có quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta, tuồn tài liệu, sản phẩm xấu độc, phản động vào trong nước hằng ngày; qua đó, tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận nhân dân…, công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hoà bình”, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đã và đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức, khó lường.

Để thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, hệ thống báo chí nói chung, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng hơn lúc nào hết cần phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, định hướng kịp thời nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng với một số nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm sau:

Một là, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng tin, bài tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; trong đó, chú trọng đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền.

Hai là,tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể vững mạnh, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ, phóng viên chuyên nghiệp mảng đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm, sai trái thù địch theo hướng tinh gọn, chất lượng, đủ mạnh để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Ba là, xây dựng mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia, nhà lý luận, khoa học có uy tín; có chế độ, chính sách đãi ngộ hợp lý, linh hoạt cho lực lượng tham gia đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch theo hướng lâu dài, hiệu quả. Tăng cường sự chỉ đạo trực tiếp, nhanh nhạy, kịp thời từ Ban biên tập và tính chủ động, sáng tạo của các cộng tác viên để Báo ngày càng có nhiều những bài viết chất lượng, sinh động, sắc bén, góp phần hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.

Bốn là,có các hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời kể cả đột xuất và thường kỳ (6 tháng, 1 năm) đối với cán bộ, phóng viên, cộng tác viên có các bài viết chất lượng trong phê phán, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để động viên, khích lệ tích cực lực lượng tham gia viết bài trên lĩnh vực này.

Năm là,chú trọng tổ chức phối hợp, hiệp đồng thường xuyên, chặt chẽ và sắc bén hơn nữa giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam với các lực lượng, binh chủng, đơn vị làm công tác tư tưởng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; qua đó, góp phần tích cực, hiệu quả hơn trong cuộc đấu tranh đầy cam go này trên mặt trận tư tưởng – văn hóa của Đảng.

Sáu là, tăng cường tổ chức các buổi giao lưu, tọa đàm, hội thảo khoa học để thu hút các nhà khoa học, nhà lý luận, nhà chuyên môn có uy tín đưa ra các luận cứ khoa học, khách quan có sức thuyết phục cao phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự kiện cho báo chí phản ánh./.

 

TS. Trần Doãn Tiến

Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top