“Báo chí khắc phục thương mại hóa, thoát ly tôn chỉ”

Thứ ba, 19/03/2013 19:28

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh yêu cầu trong năm 2013, các cơ quan báo chí cần tạo chuyển biến thực sự, rõ nét trong việc khắc phục tình trạng “thương mại hóa”, thoát ly tôn chỉ, mục đích vốn đã kéo dài quá lâu; có giải pháp cụ thể đối với tình trạng số lượng các kênh truyền hình vượt quá mức cần thiết.

img
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Chỉ đạo tại phiên bế mạc Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội, ông Huynh cũng nêu rõ để làm được điều đó, cơ quan chỉ đạo, quan lý và các cơ quan chủ quản cần có chương trình rà soát, đánh giá việc thực hiện tôn chỉ mục đích của các cơ quan báo chí; chỉ rõ ưu điểm, thành tích, hạn chế, thiếu sót; phân tích sâu sắc nguyên nhân; nêu rõ trách nhiệm của từng cơ quan, từng cấp, có thái độ kiên quyết, kịp thời trong xử lý vi phạm, đồng thời, khen thưởng, biểu dương các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm túc, có nhiều ưu điểm, thành tích.

Dự phiên bế mạc còn có sự tham dự của ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Nêu bật những nhiệm vụ lớn của đất nước năm 2013, ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh đồng hành cùng nhân dân, các cơ quan báo chí phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tham gia một cách hiệu quả vào việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan chủ quản, các cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí cần nhận thức rõ đặc điểm của xã hội với sự phát triển mạnh mẽ, sự ảnh hưởng và chi phối ngày càng to lớn của các phương tiện truyền thông trên internet.

Do vậy, để giữ vững vị thế, vai trò định hướng dư luận xã hội, những người làm công tác báo chí phải phát huy hơn nữa tính chủ động, tính thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và trong thông tin, tuyên truyền trên cơ sở nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, định hướng chính trị, quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động báo chí.

Các cơ quan báo chí cần phải làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cấp, các ngành, giữa các cơ quan báo chí; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh không thông tin để giữ và tạo thế chủ động, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận; hạn chế, đẩy lùi, vô hiệu hóa, phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch.

Bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, báo chí phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế...Thông tin trên báo chí về mọi mặt của đời sống xã hội phải bảo đảm tính toàn diện, chân thực, với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cao.

Đây vừa là yêu cầu, vừa là thách thức đối với từng nhà báo và cơ quan báo chí. Yêu cầu rất khó, nhưng, chỉ như thế, báo chí mới có thể góp phần tạo ra sự phấn khởi, tin tưởng, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân đưa đất nước tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Ông Đinh Thế Huynh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng, triển khai các đề tài, đề án, văn bản pháp quy trong lĩnh vực báo chí; rà soát, đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện các kiến nghị về cơ chế, chính sách mang tính đặc thù đã được đề xuất trong Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc năm 2012; phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan tháo gỡ các trở ngại, vướng mắc, tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển một cách tốt nhất.

Các cơ quan chủ quản báo chí, các cơ quan báo chí, các cấp hội cần đặc biệt quan tâm, chăm lo hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hội, xây dựng đội ngũ những người làm báo có phẩm chất, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn giỏi, làm chủ công nghệ, làm báo hiện đại.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan chủ quản, chỉ đạo báo chí, quan tâm, tiếp thu, xem xét nghiêm túc giải quyết các kiến nghị của các cơ quan báo chí về: kinh tế báo chí, quy hoạch, quản lý hệ thống báo chí, công nghệ và cơ sở vật chất, kỹ thuật làm báo, bản quyền báo chí.

Ông Huynh yêu cầu ngay sau Hội nghị, với tinh thần khẩn trương của những người làm báo, các cơ quan báo chí triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền và những giải pháp đã được Hội nghị thảo luận, thống nhất.

Hội nghị thống nhất nhận định năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cách mạng Việt Nam tiếp tục nêu cao vai trò, phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng do Bác Hồ tổ chức, rèn luyện; đi đầu trên mặt trận tư tưởng-văn hóa do Đảng lãnh đạo; trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2012 và đầu năm 2013.

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2012; phân tích các nguyên nhân hạn chế, thiếu sót, nêu các bài học kinh nghiệm và bàn các giải pháp khắc phục.

Hội nghị khẳng định để khắc phục những hạn chế và thiếu sót, trong thời gian tới, công tác báo chí cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt việc phối hợp giữa công tác chỉ đạo với công tác quản lý Nhà nước; gắn bó hơn với thực tiễn; chủ động, kịp thời, sáng tạo trong xử lý thông tin trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy trình tác nghiệp.

Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2011-2015 với các nhiệm vụ trọng tâm: đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của ban biên tập, tổng biên tập, từng phóng viên.

Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng với những hình thức sáng tạo, sinh động, có hiệu quả, đúng định hướng.

Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội. Báo chí thực hiện tốt chức năng phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; mở rộng giao lưu quốc tế về truyền thông; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả.

Hội nghị tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống; kinh nghiệm công tác đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”; tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin để định hướng dư luận xã hội; thực hiện quy hoạch tổng thể báo chí; khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, bất cập, lãng phí trong lĩnh vực báo chí…

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khen thưởng một số đơn vị, cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền các sự kiện, nhiệm vụ chính trị, kinh tế; tổ chức tốt các hoạt động xã hội thiết thực, giàu ý nghĩa năm 2012./.

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top