Báo cáo ứng dụng công nghệ thông tin 2008-2009

Thứ hai, 09/08/2010 11:28

Ngày 29 tháng 6 năm 2006, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Công nghệ thông tin. Cùng với Luật Giao dịch điện tử được ban hành năm 2005, Luật Công nghệ thông tin đã tạo nền tảng cho việc phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong tất cả các mặt hoạt động của đời sống xã hội.

Nhằm đưa ra bức tranh về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của Việt Nam, đặc biệt là trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin đã xây dựng Báo cáo Ứng dụng Công nghệ thông tin Việt Nam năm 2008-2009.

Báo cáo tập trung phân tích hiện trạng về chủ trương, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật, nhân lực phục vụ công tác ứng dụng CNTT, tình hình triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Bên cạnh đó báo cáo cũng đưa ra bức tranh sơ bộ về tình ứng dụng CNTT trong cộng đồng và hoạt động của các doanh nghiệp.

Tải về tại đây

 

banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top