Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thứ sáu, 17/02/2017 11:20

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 146/QĐ-BTTTT ngày 16/02/2017 ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông. Quy chế quy định việc quản lý và duy trì Cổng; cung cấp và cập nhật thông tin; cung cấp và tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của Cổng.

img
 
Quy chế này đã nêu rõ việc thành lập Ban Biên tập do Lãnh đạo Bộ làm Trưởng ban. Đây là điểm mới trong việc tổ chức hoạt động cung cấp thông tin lên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cổng) nhằm bảo đảm thông tin đúng định hướng, đồng thời tăng cường trách nhiệm của các đơn vị thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin chính thống của Bộ.
 
Quy chế cũng quy định rõ nội dung, thời hạn và trách nhiệm cung cấp thông tin lên Cổng, bảo đảm đúng với quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Đồng thời Quy chế cũng đưa ra những quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin, bảo đảm việc cung cấp thông tin được nhanh chóng, chính xác theo đúng quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển và hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
 
Quy chế cũng nêu bật vai trò của Cổng trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân và doanh nghiệp. Cổng là nơi cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ, đồng thời tích hợp các dịch vụ công trực tuyến từ Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng tinh thần của Nghị quyết 36a-NQ/CP về Chính phủ điện tử.
 
Theo Quy chế, Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông là hệ thống thông tin dùng chung cơ bản của Bộ Thông tin và Truyền thông có vai trò: Cung cấp, đăng tải thông tin chính thống của Bộ Thông tin và Truyền thông trên môi trường mạng Internet; liên kết các kênh thông tin điện tử, thông tin đa phương tiện của Bộ Thông tin và Truyền thông với các cơ quan, đơn vị, tổ chức; tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên mạng Internet gửi Bộ Thông tin và Truyền thông; là đầu mối tích hợp duy nhất cho tất cả dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, kết nối thống nhất với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công Quốc gia.
 
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trực tiếp chỉ đạo hoạt động quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng, thành lập Ban Biên tập Cổng để thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, biên tập, cập nhật, đăng tải thông tin và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xử lý việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.
 
Ban Biên tập Cổng gồm Trưởng Ban là Lãnh đạo Bộ, Phó Trưởng Ban thường trực là Giám đốc Trung tâm Thông tin và các Phó Trưởng Ban, các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Ban Biên tập do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trung tâm Thông tin. Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Biên tập Cổng do Trưởng Ban phân công và hoạt động theo Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng do Trưởng Ban phê duyệt. Bộ phận thường trực, quản trị, giúp việc cho Ban Biên tập Cổng (Bộ phận Thường trực) là các công chức, viên chức, người lao động thuộc biên chế của Trung tâm Thông tin.
 
Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì việc đảm bảo an toàn thông tin cho Cổng. Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Cục An toàn thông tin phối hợp với Trung tâm Thông tin đánh giá, giám sát hệ thống Cổng; tham gia ứng cứu, khắc phục sự cố bảo đảm hệ thống Cổng hoạt động liên tục.
 
Quy chế quy định rõ việc thành lập và duy trì hoạt động của các Cổng thành viên - là cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Các Cổng thành viên phải duy 01 tên miền cấp 4 là tên viết tắt của cơ quan bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng Anh theo dạng: tendonvi.mic.gov.vn. Các Cổng thành viên đã có tên miền riêng cần bổ sung thêm địa chỉ tên miền cấp 4 theo quy định trên để bảo đảm sự thống nhất. Ngoài ra quy chế nêu cụ thể điều kiện thiết lập Cổng thành viên trên nền hạ tầng Cổng và cổng thành viên hoạt động độc lập.
 
Về cung cấp thông tin trên Cổng: Quy chế nêu rõ nội dung và trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc cung cấp thông tin lên Cổng. Nội dung cung cấp trên Cổng bảo đảm đúng quy định tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và các thông tin chuyên ngành của Bộ, ngành thông tin và truyền thông.
 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phải có trách nhiệm cử cán bộ làm đầu mối cung cấp thông tin, dữ liệu lên Cổng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về những nội dung thông tin, dữ liệu đã cung cấp. Bộ phận Thường trực có trách nhiệm tiếp nhận, rà soát, kiểm tra thông tin gửi đến Cổng; phân loại, xác định rõ nguồn gốc, nội dung, mục đích thông tin và chuyển đến cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý. Bộ phận Thường trực thực hiện biên tập, duyệt thông tin trước khi đăng tải lên Cổng.
 
Về cung cấp dịch vụ Công trực tuyến trên Cổng: Trung tâm Thông tin là đơn vị chủ trì xây dựng, đầu mối tích hợp; các đơn vị thuộc Bộ phối hợp để cung cấp dịch vụ công trực truyến trên Cổng, đồng thời thực hiện công khai tiến độ giải quyết hồ sơ, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đã triển khai lên Cổng, tích hợp các dịch vụ công trực tuyến từ Cổng với Cổng thông tin một cửa quốc gia (Cơ chế Hải quan một cửa quốc gia) và Cổng dịch vụ công quốc gia.
 
Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký 16/02/2017. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức trong ngành Thông tin và Truyền thông và các cá nhân tham gia quản lý, duy trì hoạt động, bảo đảm an toàn thông tin và cung cấp, sử dụng thông tin, dịch vụ công trực tuyến trên Cổng.
BTV
banner
icon

Cổng dịch vụ công
Quốc Gia

Những thông tin thủ tục hành chính
khai báo online tại đây

Xem chi tiết icon
icon

Chính sách
pháp luật Việt Nam

Cập nhật thông tin, chính sách
pháp luật Việt Nam

Xem chi tiết icon
icon

Giới thiệu
Sản phẩm dịch vụ

Nơi giới thiệu những sản phẩm,
dịch vụ tốt nhất dành cho bạn đọc

Xem chi tiết icon

Cổng thông tin điện tử của các đơn vị thuộc Bộ

Doanh nghiệp

Top